Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Akustyka budowlana ścian i stropów

dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 6/2011  |  17.01.2013
Armstrong
Ciąg dalszy artykułu...

Przykład obliczeniowy prognozy izolacyjności akustycznej

Poniżej przedstawiono tok obliczeniowy dotyczący sprawdzenia pod względem izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej, ściany międzymieszkaniowej oraz stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W obliczeniach izolacyjności przegród wewnętrznych posłużono się metodą szacunkową [5]. Należy nadmienić, że w sytuacjach bardziej skomplikowanych konieczne jest wykorzystanie metodologii obliczeń zawartej w normach projektowych [6, 3].

Na rys. 5 pokazano rzut pomieszczeń (kondygnacja powtarzalna).

Dane:

 • wysokość użytkowa mieszkania h = 2,5 m,
 • ściana „1” – międzymieszkaniowa: żelbetowa monolityczna, gr. 15 cm,
 • ściana „2” – zewnętrzna: z betonu komórkowego 500 kg/m³, gr. 24 cm + system ETICS (BSO),
 • okno z kształtowników PVC 4+4/16 (powietrze),
 • ściana „3” i „4” wewnętrzna z betonu komórkowego 500 kg/m³, gr. 10 cm,
 • strop gęstożebrowy CERAM, gr. 24 cm, 314 kg/m² + podłoga pływająca (wełna mineralna 2 cm + jastrych cementowy 4 cm, ΔLW = 26 dB, ΔLWR = ΔLW – 2 = 26 – 2 = 24 dB).

Sprawdzenie izolacyjności ściany międzymieszkaniowej – dźwięki powietrzne:

RA1R = 53 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7]),
Ka = 5 dB (na podst. tablicy II.1-1.3. wiersz 4.1. Instrukcji ITB nr 406/2005 [5]),
R’A1 = RA1R – Ka = 53 – 5 = 48 dB,
R’A1 min. = 50 dB.
R’A1 = 48 dB < R’A1 min. = 50 dB – warunek normowy niespełniony.


Sprawdzenie stropu rozdzielającego mieszkania:

 • dźwięki powietrzne:
  RA1R = 52 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7] dla stropu z podłogą pływającą),
  Ka = 4 dB (dla powierzchni stropu S = 9,87 m², na podst. tablicy II.2-3.1. wiersz 2.1. Instrukcji ITB nr 406/2005 [5]),
  R’A1 = RA1R – Ka = 52 – 4 = 48 dB,
  R’A1 min. = 51 dB.
  R’A1R = 48 dB < R’A1 min. = 51 dB – warunek normowy niespełniony.
 • dźwięki uderzeniowe:
  Ln,w,eq = 77 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7] dla stropu Ceram);
  średnia masa ścian obliczona na podstawie Sbi i mbi:
  Sb1 = 6,25 m², Sb2 = 7,62 m², Sb3 = 4,45 m², Sb4 = 9,87 m², mbi – jak na rys. 3, mbśr = 144 kg/m²,
  K = 2 dB (na podst. tablicy 1 normy PN- -EN 12354-2:2002 [3]), L’n,w = Ln,w,eq – ΔLwR + K = 77 – 24 + 2 = 55 dB,
  L’ n,w maks. = 58 dB.
  L’ n,w =55 dB < L’ n,w maks. = 58 dB – warunek normowy spełniony.  

Sprawdzenie izolacyjności ściany zewnętrznej z oknem. Przyjęto na podstawie pomiarów hałasu środowiskowego miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego występującego w odległości 2 m od fasady projektowanego budynku LAeqD = 68 dB w odniesieniu do dnia i LAeqN = 58 dB w odniesieniu do nocy.

Dźwięki powietrzne:
izolacyjność części pełnej ściany (beton komórkowy 500 kg/m³, gr. 24 cm + system EICS (BSO)),
RA2R = 40 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7]),
RA2R = RA2R + ΔRA2R =40 + (–2) = 38 dB (uwzględniono wpływ systemu ETICS).

Izolacyjność okna:
RA2R = 29 dB (nierozszczelnione),
RA2R = 27 dB (rozszczelnione – z zastosowaniem uszczelki zaślepiającej kanał, na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7]).
Na podstawie wzoru:

 

 

 

 

(pomijamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka = 0 dB)
R’A2R,wyp = RA2R,wyp = 32 dB,
R’A2 min. = 33 dB5) – dla LAeqD = 68 dB,
LAeqN = 58 dB.
R’A2R,wyp = 32 dB < R’A2 min. = 33 dB – warunek normowy niespełniony.

Fot. Próbka fasady aluminiowej zamontowana
w otworze badawczym sprzężonych komór
pogłosowych Katedry Procesów Budowlanych
Politechniki Śląskiej


Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu

By zweryfikować na etapie projektowania, czy projektowany obiekt będzie spełniał wymagania dotyczące ochrony przed hałasem, należy przeanalizować prognozowaną izolacyjność akustyczną. Niejednokrotnie jednak w przypadku stosowania rozwiązań nowatorskich lub wykonywania przegród o złożonej budowie wskazana jest weryfikacja obliczonej izolacyjności akustycznej na podstawie laboratoryjnych lub terenowych badań izolacyjności akustycznej. Takie sprawdzenie przeprowadza się najczęściej przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej zastosowania konkretnego rozwiązania materiałowego w całym budynku lub dużej jego części. Badania laboratoryjne przeprowadzane są na próbce stanowiącej fragment przegrody, której parametry izolacyjne mają być określone.

Często takim badaniom poddaje się np. fasady zewnętrzne, których izolacyjność akustyczna uzależniona jest nie tylko od rodzaju ramy i szklenia, lecz także od wielkości i kształtu poszczególnych kwater. Na fot. pokazano widok próbki fasady aluminiowej zamontowanej w otworze badawczym sprzężonych komór pogłosowych w celu przeprowadzenia badania izolacyjności akustycznej właściwej.

W celu przeprowadzenia badań terenowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń rozdzielonych przegrodą, która ma zostać przebadana. Takie pomieszczenia muszą być wyposażone w kompletną stolarkę okienną i drzwiową oraz podłogi pływające.

Wszystkie przegrody, którym stawiane są wymagania izolacyjności akustycznej, można poddać weryfikacji pomiarowej, w zakresie izolacyjności akustycznej od dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Najczęściej należą do tej grupy: ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne, stropy z podłogą, drzwi wejściowe do mieszkań lub pokoi (w budynkach zamieszkania zbiorowego). W efekcie uzyskuje się wynik, który jest porównywany bezpośrednio z wymaganiami normy [8]. Badania przeprowadza się zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich normach PN-EN ISO 140-4, 5, 7, 14 przywołanych w rozporządzeniu [9]. Oczywiście, także na etapie już zrealizowanego budynku istnieje możliwość wykonania pomiarów kontrolnych. Niestety, jeśli okaże się wówczas, że obiekt nie spełnia wymagań akustycznych, poprawa izolacyjności będzie bardzo kosztowna, a często wręcz niemożliwa do realizacji. Obecnie nie ma obowiązku wykonywania badań kontrolnych izolacyjności akustycznej w budynkach przed oddaniem ich do użytkowania, jednak można sądzić, że w przyszłości wzorem części krajów UE takie badania będą obligatoryjne. Aktualnie badania te realizowane są często na podstawie wymagań postawionych przez inwestora (w szczególności zagranicznego).

Na rys. 6 przedstawiono przykładowy protokół pomiarowy z badań terenowych izolacyjności akustycznej właściwej ściany międzymieszkaniowej w budynku szeregowym.

Artykuł jest częścią referatu wygłoszonego podczas XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku w 2011 r.

LITERATURA

 1. B. Szudrowicz, „Akustyka budowlana” (w:) „Budownictwo ogólne, tom 2: Fizyka budowli” praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. P. Klemma, ARKADY, Warszawa 2005.
 2. „Ochrona przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2009, s. 20–21.
 3. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 4. L. Dulak, R. Żuchowski, „Badania laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi pływające na masywnym stropie wzorcowym”, Badania statutowe Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 5. Instrukcja ITB nr 406/2005, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
 6. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami.
 7. Instrukcja ITB nr 369/2002, „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”, ITB, Warszawa 2002.
 8. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.