Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Akustyka budowlana ścian i stropów

dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 6/2011  |  17.01.2013
Armstrong
Ciąg dalszy artykułu...

Przykład obliczeniowy prognozy izolacyjności akustycznej

Poniżej przedstawiono tok obliczeniowy dotyczący sprawdzenia pod względem izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej, ściany międzymieszkaniowej oraz stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W obliczeniach izolacyjności przegród wewnętrznych posłużono się metodą szacunkową [5]. Należy nadmienić, że w sytuacjach bardziej skomplikowanych konieczne jest wykorzystanie metodologii obliczeń zawartej w normach projektowych [6, 3].

Na rys. 5 pokazano rzut pomieszczeń (kondygnacja powtarzalna).

Dane:

 • wysokość użytkowa mieszkania h = 2,5 m,
 • ściana „1” – międzymieszkaniowa: żelbetowa monolityczna, gr. 15 cm,
 • ściana „2” – zewnętrzna: z betonu komórkowego 500 kg/m³, gr. 24 cm + system ETICS (BSO),
 • okno z kształtowników PVC 4+4/16 (powietrze),
 • ściana „3” i „4” wewnętrzna z betonu komórkowego 500 kg/m³, gr. 10 cm,
 • strop gęstożebrowy CERAM, gr. 24 cm, 314 kg/m² + podłoga pływająca (wełna mineralna 2 cm + jastrych cementowy 4 cm, ΔLW = 26 dB, ΔLWR = ΔLW – 2 = 26 – 2 = 24 dB).

Sprawdzenie izolacyjności ściany międzymieszkaniowej – dźwięki powietrzne:

RA1R = 53 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7]),
Ka = 5 dB (na podst. tablicy II.1-1.3. wiersz 4.1. Instrukcji ITB nr 406/2005 [5]),
R’A1 = RA1R – Ka = 53 – 5 = 48 dB,
R’A1 min. = 50 dB.
R’A1 = 48 dB < R’A1 min. = 50 dB – warunek normowy niespełniony.


Sprawdzenie stropu rozdzielającego mieszkania:

 • dźwięki powietrzne:
  RA1R = 52 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7] dla stropu z podłogą pływającą),
  Ka = 4 dB (dla powierzchni stropu S = 9,87 m², na podst. tablicy II.2-3.1. wiersz 2.1. Instrukcji ITB nr 406/2005 [5]),
  R’A1 = RA1R – Ka = 52 – 4 = 48 dB,
  R’A1 min. = 51 dB.
  R’A1R = 48 dB < R’A1 min. = 51 dB – warunek normowy niespełniony.
 • dźwięki uderzeniowe:
  Ln,w,eq = 77 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7] dla stropu Ceram);
  średnia masa ścian obliczona na podstawie Sbi i mbi:
  Sb1 = 6,25 m², Sb2 = 7,62 m², Sb3 = 4,45 m², Sb4 = 9,87 m², mbi – jak na rys. 3, mbśr = 144 kg/m²,
  K = 2 dB (na podst. tablicy 1 normy PN- -EN 12354-2:2002 [3]), L’n,w = Ln,w,eq – ΔLwR + K = 77 – 24 + 2 = 55 dB,
  L’ n,w maks. = 58 dB.
  L’ n,w =55 dB < L’ n,w maks. = 58 dB – warunek normowy spełniony.  

Sprawdzenie izolacyjności ściany zewnętrznej z oknem. Przyjęto na podstawie pomiarów hałasu środowiskowego miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego występującego w odległości 2 m od fasady projektowanego budynku LAeqD = 68 dB w odniesieniu do dnia i LAeqN = 58 dB w odniesieniu do nocy.

Dźwięki powietrzne:
izolacyjność części pełnej ściany (beton komórkowy 500 kg/m³, gr. 24 cm + system EICS (BSO)),
RA2R = 40 dB (na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7]),
RA2R = RA2R + ΔRA2R =40 + (–2) = 38 dB (uwzględniono wpływ systemu ETICS).

Izolacyjność okna:
RA2R = 29 dB (nierozszczelnione),
RA2R = 27 dB (rozszczelnione – z zastosowaniem uszczelki zaślepiającej kanał, na podst. Instrukcji ITB nr 369/2002 [7]).
Na podstawie wzoru:

 

 

 

 

(pomijamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka = 0 dB)
R’A2R,wyp = RA2R,wyp = 32 dB,
R’A2 min. = 33 dB5) – dla LAeqD = 68 dB,
LAeqN = 58 dB.
R’A2R,wyp = 32 dB < R’A2 min. = 33 dB – warunek normowy niespełniony.

Fot. Próbka fasady aluminiowej zamontowana
w otworze badawczym sprzężonych komór
pogłosowych Katedry Procesów Budowlanych
Politechniki Śląskiej


Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu

By zweryfikować na etapie projektowania, czy projektowany obiekt będzie spełniał wymagania dotyczące ochrony przed hałasem, należy przeanalizować prognozowaną izolacyjność akustyczną. Niejednokrotnie jednak w przypadku stosowania rozwiązań nowatorskich lub wykonywania przegród o złożonej budowie wskazana jest weryfikacja obliczonej izolacyjności akustycznej na podstawie laboratoryjnych lub terenowych badań izolacyjności akustycznej. Takie sprawdzenie przeprowadza się najczęściej przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej zastosowania konkretnego rozwiązania materiałowego w całym budynku lub dużej jego części. Badania laboratoryjne przeprowadzane są na próbce stanowiącej fragment przegrody, której parametry izolacyjne mają być określone.

Często takim badaniom poddaje się np. fasady zewnętrzne, których izolacyjność akustyczna uzależniona jest nie tylko od rodzaju ramy i szklenia, lecz także od wielkości i kształtu poszczególnych kwater. Na fot. pokazano widok próbki fasady aluminiowej zamontowanej w otworze badawczym sprzężonych komór pogłosowych w celu przeprowadzenia badania izolacyjności akustycznej właściwej.

W celu przeprowadzenia badań terenowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń rozdzielonych przegrodą, która ma zostać przebadana. Takie pomieszczenia muszą być wyposażone w kompletną stolarkę okienną i drzwiową oraz podłogi pływające.

Wszystkie przegrody, którym stawiane są wymagania izolacyjności akustycznej, można poddać weryfikacji pomiarowej, w zakresie izolacyjności akustycznej od dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Najczęściej należą do tej grupy: ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne, stropy z podłogą, drzwi wejściowe do mieszkań lub pokoi (w budynkach zamieszkania zbiorowego). W efekcie uzyskuje się wynik, który jest porównywany bezpośrednio z wymaganiami normy [8]. Badania przeprowadza się zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich normach PN-EN ISO 140-4, 5, 7, 14 przywołanych w rozporządzeniu [9]. Oczywiście, także na etapie już zrealizowanego budynku istnieje możliwość wykonania pomiarów kontrolnych. Niestety, jeśli okaże się wówczas, że obiekt nie spełnia wymagań akustycznych, poprawa izolacyjności będzie bardzo kosztowna, a często wręcz niemożliwa do realizacji. Obecnie nie ma obowiązku wykonywania badań kontrolnych izolacyjności akustycznej w budynkach przed oddaniem ich do użytkowania, jednak można sądzić, że w przyszłości wzorem części krajów UE takie badania będą obligatoryjne. Aktualnie badania te realizowane są często na podstawie wymagań postawionych przez inwestora (w szczególności zagranicznego).

Na rys. 6 przedstawiono przykładowy protokół pomiarowy z badań terenowych izolacyjności akustycznej właściwej ściany międzymieszkaniowej w budynku szeregowym.

Artykuł jest częścią referatu wygłoszonego podczas XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku w 2011 r.

LITERATURA

 1. B. Szudrowicz, „Akustyka budowlana” (w:) „Budownictwo ogólne, tom 2: Fizyka budowli” praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. P. Klemma, ARKADY, Warszawa 2005.
 2. „Ochrona przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2009, s. 20–21.
 3. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 4. L. Dulak, R. Żuchowski, „Badania laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi pływające na masywnym stropie wzorcowym”, Badania statutowe Katedry Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 5. Instrukcja ITB nr 406/2005, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
 6. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami.
 7. Instrukcja ITB nr 369/2002, „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”, ITB, Warszawa 2002.
 8. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Markizy tarasowe oraz markizy balkonowe sprawdzają się idealnie także w domach jednorodzinnych. Dużym zainteresowaniem... ZOBACZ »


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj sam symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Płynne membrany poliuretanowe - gdzie je stosować?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

Siła związania do podłoża przekraczająca 20 kg/cm2, wysoka odporność na niszczące czynniki eksploatacyjne...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.