Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Technologia deskowań traconych w budynkach energooszczędnych

Permanent formwork technology in energy-saving buildings
Konstrukcja stabilizująca i szalunek tracony ściany zewnętrznej
w technologii wykonania budynków energooszczędnych wykorzystującej od strony wnętrza płyty cementowo‑drzazgowe
Konstrukcja stabilizująca i szalunek tracony ściany zewnętrznej w technologii wykonania budynków energooszczędnych wykorzystującej od strony wnętrza płyty cementowo‑drzazgowe
EKOBUD

Przegrody dwuwarstwowe to najczęściej stosowane rozwiązanie ścian zewnętrznych. Za ich wykorzystywaniem przemawiają głównie względy finansowe – w układach dwuwarstwowych uzyskuje się bowiem te same wartości izolacyjności termicznej co w droższych (ale i trwalszych) układach trójwarstwowych. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tych konstrukcji deskowań traconych.

Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku pojawiły się w normalizacji polskiej w latach 50. XX w. Miały one przyczynić się do wyeliminowania przemarzania ścian zewnętrznych. Dzięki powstaniu nowych technologii wznoszenia budynków (wielkiej płyty, systemów ścian warstwowych) i ewolucji materiałów izolacyjnych stworzone zostały warunki do podwyższania izolacyjności termicznej przegród.

Zobacz także: Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Nowy standard budynków zapewniał komfort cieplny. Ostatnia nowelizacja przepisów budowlanych [1], oprócz odpowiedniej izolacyjności, wprowadziła kolejne wymaganie dotyczące oszczędności energii – charakterystykę energetyczną budynku.

Standard energetyczny budynku

Aktualnym standardem poziomu izolacyjności cieplnej budynku oraz oszczędności energii są wartości podane w rozporządzeniu ministra infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – WT 2008 [1].

Oceniany na potrzeby charakterystyki energetycznej budynek porównywany jest z budynkiem referencyjnym zgodnie z WT 2008 [1], z uwzględnieniem rozwiązań instalacyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2].

Budynek referencyjny to budynek teoretyczny, który ma kształt i wymiary takie jak budynek oceniany i w którym spełnione są wymagania stawiane nowo wznoszonym budynkom w zakresie cech związanych z użytkowaniem energii na najniższym dopuszczalnym poziomie.

ABSTRAKT

W artykule opisano technologie wykonania budynków energooszczędnych wykorzystujące systemy deskowań traconych. Porównano system z kształtek styropianowych z systemami, w których po stronie wnętrza materiał izolacyjny zastąpiono płytą konstrukcyjną. Podkreślono korzyści tego drugiego rozwiązania i potwierdzono je charakterystyką energetyczną analizowanych rozwiązań materiałowych przykładowego budynku.

The article describes technologies of performing energy-saving buildings with the use of permanent formwork systems. It compares a system made of styrofoam fittings with systems in which the insulating material on the internal side has been replaced with a construction panel. It emphasises the benefits of the latter and confirms them by presenting energy performance of the analysed material solutions in an exemplary building.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U podstawowych przegród budynku referencyjnego prezentuje tabela 1. Na rys. 1 przedstawiono przegrody budynku referencyjnego o takich parametrach.

Coraz częściej inwestorzy decydują się na wykonanie budynku energooszczędnego – takiego, który powinien zużywać o 25–50% mniej energii niż budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów [1]. Aby uzyskać ten efekt, wystarczy zastosować grubszą warstwę izolacji termicznej z jednoczesnym starannym ograniczaniem występowania mostków termicznych.

Przeczytaj: Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Wartości współczynnika przenikania ciepła U podstawowych przegród budynku energooszczędnego prezentuje tabela 2. Na rys. 2 przedstawiono przegrody budynku energooszczędnego o takich parametrach.

Najczęstszym typem przegrody są przegrody dwuwarstwowe. Stosuje się także układy trójwarstwowe. Możliwe jest również wykonanie przegrody jednowarstwowej – ceramicznej lub z ABK.

Technologia deskowania traconego

Ciekawą alternatywą dla rozwiązań tradycyjnych jest wykorzystanie deskowań traconych do ścian dwuwarstwowych. Deskowania tracone tworzą formy, które mogą być wypełniane mieszanką betonową w celu wykonania określonego elementu konstrukcyjnego lub ustroju budowlanego.

Pozostają one w miejscu wbudowania i pełnią w eksploatowanym obiekcie budowlanym funkcje: konstrukcyjną, izolacyjną lub izolacyjno-konstrukcyjną [6].

Istnieją różne metody wznoszenia konstrukcji z betonu układanego w deskowaniach. W Polsce od 20 lat stosuje się systemy wznoszenia budynków z wykorzystaniem kształtek styropianowych (fot. 1). Ściany wykonane w tych systemach zachowują wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła U, ale układ trójwarstwowy z izolacją termiczną po stronie wewnętrznej eliminuje zdolności akumulacyjne przegrody.

Korzystniejsze pod tym względem są konstrukcje, w których materiał izolacyjny po stronie wewnętrznej zastąpiono płytą konstrukcyjną (fot. 2).

Są to rozwiązania pośrednie między tradycyjną metodą wznoszenia ścian a istniejącymi na rynku systemami deskowań traconych. Wykorzystują one zalety deskowania traconego z jednoczesnym zachowaniem właściwego układu przegrody zewnętrznej (izolator termiczny tylko od zewnątrz). Gwarantuje to uzyskanie ściany o tradycyjnym układzie warstw i niweluje niedoskonałości opisanych wyżej systemów.

W systemach tych uzyskuje się także gotową wewnętrzną powierzchnię ściany – od strony wewnętrznej umieszczane są płyty cementowo-drzazgowe, które stanowią warstwę wykończeniową i zastępują tradycyjny tynk cementowo-wapienny. Od strony zewnętrznej mogą znajdować się: płyta cementowo-drzazgowa, która jest podłożem dla izolacji termicznej (rys. 3), lub bezpośrednio płyty styropianowe EPS 70-038 o gr. 25 cm, które w trakcie eksploatacji budynku pełnią funkcję izolacji termicznej (fot. 1).

Na fot. 1 przedstawiono przykład konstrukcji ściany systemu deskowania traconego. W tym rozwiązaniu rozstaw płyt jest stały i wynosi 18,8 cm. Umieszczone w rozstawie 50×25 cm przekładki dystansowe łączą obydwie płyty i zapewniają odporność na obciążenia rozciągające wywołane wylewaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej.

Dodatkowo na czas betonowania umieszczane są pomiędzy nimi ściągi montażowe mocowane do konstrukcji wsporczej szalunku. Zastosowanie takiego zestawu deskowania traconego pozwala uzyskać właściwy pod względem transportu ciepła układ warstw: izolacyjną, nośną i wykończeniową.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Porównanie charakterystyk energetycznych przykładowego budynku

Do obliczeń zapotrzebowania na ciepło przyjęto niewielki budynek jednorodzinny o zwartej bryle z nieogrzewanym garażem i poddaszem. Kubatura wentylowana budynku wynosiła 322 m³, powierzchnia zabudowy – 100 m², powierzchnia o regulowanej temperaturze – 124 m².

Przeanalizowano trzy warianty konstrukcji:

 • tradycyjną z wartościami referencyjnymi,
 • wykonaną w energooszczędnej technologii deskowań traconych – izolacyjnych kształtek styropianowych,
 • wykonaną w energooszczędnej technologii deskowań traconych wykorzystującej od strony wnętrza płyty cementowo-drzazgowe.

O bilansie zapotrzebowania na ciepło decyduje kilka czynników:

 • kształtujące straty ciepła:
  – współczynniki przenikania ciepła przegród, w tym stolarki (tabele 1–2),
  – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego i strumień powietrza infiltrującego (bez zmian w związku z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej),
 • kształtujące zyski ciepła:
  – współczynniki przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie (zmiany wynikające z układu szybowego okien),
  – współczynnik zacienienia budynku (bez zmian),
  – zyski wewnętrzne (bez zmian),
 • wpływająca na wykorzystanie zysków ciepła i długość sezonu grzewczego wewnętrzna pojemność cieplna budynku.

tabeli 3 przedstawiono wyniki charakterystyki energetycznej analizowanych rozwiązań.

Warto przeczytać: Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie systemów z przegród z dwukrotnie wyższą izolacyjnością termiczną ściany zewnętrznej i podwyższoną izolacyjnością stolarki zdecydowanie obniża wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania. Obniżenie tej wartości pozwala na uzyskanie oszczędności na poziomie 34% w stosunku do rozwiązania referencyjnego.

Długość sezonu grzewczego obiektu referencyjnego wynosi 235 dni. Dla tego samego budynku energooszczędnego wykonanego w technologii deskowań traconych długość sezonu grzewczego skraca się o ok. 2 tyg. Ponadto przy tym poziomie izolacyjności wewnętrzna pojemność cieplna budynku nie ma istotnego wpływu na długość sezonu grzewczego.

Należy jednak pamiętać o zachowaniu warunków komfortu cieplnego, zależnego od stateczności cieplnej przegrody, gwarantowanej przez jej wysoką pojemność cieplną. Stosowanie od wewnątrz materiału termoizolacyjnego pozbawia przegrodę tej cechy.

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240).
 3. „Dom energooszczędny”, Zeszyt 12, program edukacyjno-informacyjny „Dom przyjazny”, ARDO-STUDIO 2009.
 4. P. Markiewicz, „Budownictwo ogólne dla architektów”, Archi-Plus, Kraków 2011.
 5. J. Jasiczak, „Współczesne tendencje rozwoju technologii wznoszenia obiektów budowlanych”, Materiały z konferencji „Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – uwarunkowania ekonomiczne, nowe technologie”, Poznań 2007.
 6. P. Messiqua, J. Onycher, „Nowa technologia w systemie szalunków traconych COFFOR”, Materiały z konferencji „Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – uwarunkowania ekonomiczne, nowe technologie”, Poznań 2007.
 7. L. Korona, „Innowacyjne technologie deskowań traconych”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, Vol. 2, No. 3, Białystok 2011.
 8. „Technologia wykonania energooszczędnych budynków typu EKOBUD”, EKOBUD, Grudziądz 2011.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Markizy tarasowe oraz markizy balkonowe sprawdzają się idealnie także w domach jednorodzinnych. Dużym zainteresowaniem... ZOBACZ »


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj sam symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Płynne membrany poliuretanowe - gdzie je stosować?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

Siła związania do podłoża przekraczająca 20 kg/cm2, wysoka odporność na niszczące czynniki eksploatacyjne...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


dr inż. Maria Wesołowska
dr inż. Maria Wesołowska
Maria Wesołowska ukończyła kierunek budownictwo na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2000 r. na Politechnice Łódzkiej obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, za... więcej »
dr inż. Paula Szczepaniak
dr inż. Paula Szczepaniak
Paula Szczepaniak ukończyła kierunek budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Pracuje ... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.