Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Wytyczne ZDB
mgr inż. Maciej Rokiel  |  IZOLACJE 5/2010  |  21.11.2011
Ciąg dalszy artykułu...

Naprawę podłoża należy wykonać, używając materiałów kompatybilnych, oraz w sposób zapewniający zespolenie warstw reprofilacyjnych. Przez słowo kompatybilny należy w tym miejscu rozumieć nie tylko parametry wytrzymałościowe (głównie wytrzymałość na ściskanie). Może to być odpowiedni wspłczynnik oporu dyfuzyjnego czy też wspłczynnik rozszerzalności termicznej. Kolejnym wymogiem jest zapewnienie stabilności podłoża. Chodzi tu o odkształcalność podłoża. Warunek ten brzmi dosłownie: „Po nałożeniu izolacji wodochronnej dopuszczalne są jedynie ograniczone odkształcenia podłoża. Przy podłożach, dla których nie ustało zjawisko skurczu lub należy się liczyć z pełzaniem, hydroizolacja i okładzina powinny być wykonane jak najpźniej”. Znamienny jest odstęp technologiczny między wykonaniem konstrukcji a ułożeniem uszczelnienia zespolonego. Przy podłożach z betonu i murów z elementów drobnowymiarowych (DIN 1053) wymagana jest ok. 6-miesięczna przerwa. Maksymalna szerokość rozwarcia rys włoskowatych (powierzchniowych) została ograniczona do 0,2 mm.

W wypadku prac wykonywanych wewnątrz pomieszczeń, tynki, płyty gipsowe i gipsowo-włóknowe muszą być suche, także jastrychy cementowe powinny być suche (należy przez to rozumieć tzw. stan powietrzno-suchy). Oznacza to, że:

 • wilgotność jastrychów cementowych nie może być wyższa niż 2%,
 • wilgotność jastrychów anhydrytowych w systemach ogrzewania podłogowego nie może być wyższa niż 0,3%,
 • wilgotność jastrychów anhydrytowych bez ogrzewania podłogowego nie może być wyższa niż 0,5%.

Oznaczenie wilgotności jastrychów pływających i na warstwie rozdzielającej należy oznaczać za pomocą aparatu CM (oczywiście jako najdokładniejsze dopuszczalne są także metody bezpośrednie, np. wagowo-suszarkowa).

Jednoznacznie podano minimalne grubości warstwy izolacji wodochronnej (po wyschnięciu/ związaniu). Będzie to:

 • dla polimerowych mas dyspersyjnych (folii w płynie) – 0,5 mm,
 • dla szlamów – 2 mm,
 • dla powłok reaktywnych – 1 mm.

Dla klas obciążenia A i C, a także wtedy, gdy podłożem są materiały wrażliwe na wilgoć (np. jastrych anhydrytowy), uszczelnienie musi być wykonane także pod wanną czy brodzikiem. Także wykonanie elastycznego połączenia między krawędzią wanny/brodzika a ścianą (np. z masy silikonowej) nie może być, w myśl tych wytycznych, uznawane za uszczelnienie.
Instrukcja ZDB [1] podaje poza tym ogólne zalecenia wykonywania detali. Przykłady pokazano na rys. 7–9.

Dodatkowe wytyczne i normy dotyczące wykonywania uszczelnień zespolonych

Omawiane wytyczne są ogólnymi zaleceniami związanymi z wykonywaniem uszczelnień zespolonych wewnątrz i na zewnątrz, jednak zagadnienia związane z konstrukcjami, takimi jak baseny, tarasy, balkony czy elementami typu okładziny ceramiczne, znacznie szerzej ujęte są i opisane w innych wytycznych i normach. Oznacza to, że dokumentu ZDB [1] nie wolno traktować wybiórczo – zawiera on zespł wskazówek pozwalających na dobór podłoża oraz rodzaju materiału wodochronnego w zależności od miejsca wbudowania i obciążenia wodą. Uszczelnienia zespolonego nie wolno traktować jak odrębnego elementu; jest ono wprawdzie warstwą ochronno-użytkową, ale wspłpracuje z podłożem – przenosi na nie obciążenia mechaniczne. Np. uszczelnienie zespolone wykonane na jastrychu pływającym nie spełni swojej funkcji, jeżeli materiał stosowany na termoizolację będzie miał nieodpowiednie parametry i/lub gdy wykonany jastrych będzie zbyt cienki czy zbyt słaby.

Te oraz inne informacje można znaleźć w innych wytycznych i normach [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], które dotyczą:

 • okładzin na jastrychach cementowych,
 • okładzin na jastrychach anhydrytowych,
 • okładzin w basenach,
 • okładzin na zewnątrz (balkony, tarasy),
 • jastrychów anhydrytowych w pomieszczeniach wilgotnych, jastrychów (ogólne wymagania),
 • jastrychów pływających,
 • jastrychów zespolonych,
 • jastrychów na warstwie rozdzielającej.

Dopiero szczegłowa analiza wymienionych wytycznych pozwala na zdefiniowanie parametrów wytrzymałościowych stawianych podłożom pod płytki, ale zawsze w połączeniu z obciążeniami, miejscem zastosowania i układem konstrukcyjnym warstw posadzki.

Wymogi zawarte w normie DIN 18560-2:2004 [11] w zależności od obciążenia i rodzaju jastrychu podano w tabelach 5 i 6.
Podane w tabelach 5 i 6 grubości mogą być zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej grubości jastrychu 30 mm), gdy grubość warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

W odniesieniu do jastrychów cementowych oraz anhydrytowych na warstwie rozdzielającej norma DIN 18560-4:2004 [13] wymaga parametrów pozwalających na sklasyfikowanie ich przynajmniej jako F4, jastrychów żywicznych – F7. Minimalna grubość to odpowiednio: 35 mm, 30 mm oraz 15 mm. Wyjątkiem są tarasy. Jastrych dociskowy będący podłożem pod uszczelnienie zespolone tarasu powinien mieć grubość min. 55 mm oraz wytrzymałość na ściskanie 25 MPa.

Jeśli chodzi o podane w tabeli 4 wymagania normy DIN 18202 [4], to istnieją również wyjątki, np. w odniesieniu do konstrukcji głowicy basenu (beton) dopuszczalne odchyłki od linii poziomej według wytycznych ZDB [7] wynoszą:

 • dla niecek 25-metrowych – maks. 10 mm,
 • dla niecek większych – maks. 15 mm,

  natomiast dla płytek i/lub kształtek krawędzi przelewu maksymalna różnica poziomu krawędziowych wynosi ア2 mm (na całej długości krawędzi, niezależnie od wymiarów i kształtu basenu).

Z kolei o bezpieczeństwie użytkowania (klasach antypoślizgowości od R9 do R13 i przestrzeni wypełnienia od V4 do V10 – fot. 2) mówią inne wytyczne. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (niezwiązanych z basenami) wymagana jest klasa antypoślizgowości R10, ale dla zmywalni w gastronomii (restauracje, hotele), w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, kantyny) i w barach typu fast food będzie to klasa R12 V4. Szczegły można znaleźć w wytycznych BGR 181 [14]. Zagadnienia dotyczące zabezpieczania przed poślizgnięciem się na powierzchniach mokrych, po których chodzi się boso (np. plażach basenowych, brodzikach basenowych dla dzieci), regulowane są przez wytyczne [15] (klasy antypoślizgowości od A do C – fot. 3).

PODSUMOWANIE

Nawet pobieżna analiza treści omawianego dokumentu [1] pokazuje, że jest on skorelowany z przepisami niemieckiego prawa budowlanego, nie ma zatem żadnej mocy prawnej w Polsce. Niemniej jednak podaje on bardzo istotne zalecenia, zwłaszcza w połączeniu z innymi wytycznymi i normami. Nie oznacza to, że nie wolno do niego podchodzić bezkrytycznie – niektóre sformułowania wydają się dość dyskusyjne (np. wym uzyskania 2% wilgotności masowej dla cementowych jastrychów pływających lub na warstwie rozdzielającej), i takie krytyczne spojrzenie jest jak najbardziej zasadne.

LITERATURA

 1. ZDB Merkblatt, „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausfürrung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich”, I 2010.
 2. ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, VII 2005.
 3. PN-EN 14891:2009, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 4. DIN 18202, „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke”.
 5. ZDB, „Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen”, VI 2007.
 6. ZDB, „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen”, X 2005.
 7. ZDB, „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau”, VI 2008.
 8. ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, VII 2005.
 9. Merkblatt 1, „Fließestriche auf Calciumsulfatbasis in Feuchtraumen”, IGE/WTM, VI 2000.
 10. DIN 18560-1:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung”.
 11. DIN 18560-2:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil2: Estriche auf Dämmschichten (Schwimmende Estriche)”.
 12. DIN 18560-2:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 3: Verbundestriche”.
 13. DIN 18560-4:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht”.
 14. BGR 181, „Fussböden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften”, X 2003.
 15. Merkblatt, „Bodenbeläge fur nassbelastete Barfussbereiche. Bundesverband der Unfallkasten”, VII 1999.
 16. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2009.
 17. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja niecek basenowych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2009.
 18. BEB Merkblatt, „Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen”, VII 1999.
 19. Materiały firmy Agrob Buchtal.
 20. M. Rokiel, „Poradnik. Hydroizolacje w budownic budownictwie” wyd. II, DW Medium, Warszawa 2009.

MAJ 2010

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Izolacja kominku? Sprawdź, czego użyć »

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Dowiedz się więcej o izolacjach technicznych czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.