Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ścienne płyty warstwowe – wymagania techniczno-użytkowe

Jacek Sawicki  |  IZOLACJE 4/2010  |  28.06.2011  |  2
Fasadowe płyty warstwowe chętnie stosuje się w konstrukcjach hal
magazynowych. Zapewniają takim budynkom lekkość konstrukcji, efektywność energetyczną oraz estetykę.
Fasadowe płyty warstwowe chętnie stosuje się w konstrukcjach hal magazynowych. Zapewniają takim budynkom lekkość konstrukcji, efektywność energetyczną oraz estetykę.
Balex Metal

Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych są elementami budowlanymi stosowanymi głównie w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, rolno-spożywczych oraz małej architektury, takich jak kioski i pawilony.

Każdy obiekt budowlany, w którym zastosowano płyty warstwowe, musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami (w tym techniczno-budowlanymi) oraz regułami wiedzy technicznej, tak by zapewnić spełnienie wymagań podstawowych, z możliwością utrzymania właściwego stanu technicznego.

Przegrody z płyt warstwowych powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące płyt określone w normie PN‑EN 14509:2007 [1] oraz w normach dotyczących określonych rodzajów przegród, np. ścian osłonowych (PN-EN 13830:2005 [2]), sufitów podwieszanych (PN-EN 13964/ /A1:2008 [3]) oraz wytycznych europejskich ETAG 003 dotyczących ścian działowych [4].

Płyty ścienne elewacyjne (zewnętrzne)

Przy doborze płyt warstwowych, które przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach ścian zewnętrznych, rozpatruje się następujące cechy użytkowe: nośność i sztywność, odporność ogniową, ochronę przed hałasem (dźwiękami powietrznymi i uderzeniowymi), trwałość, wodoszczelność (szczelność na wodę opadową), odporność korozyjną, przepuszczalność powietrza, efektywność energetyczną (oszczędność energii i ochronę cieplną) oraz obciążenia termiczne okładzin zewnętrznych.

Nośność i sztywność Z tymi cechami wiąże się również odporność na ugięcia, wytrzymałość na zamocowania oraz odporność na uderzenia. Płyty nie powinny wykazywać trwałych i widocznych uszkodzeń po montażu przy deklarowanych przez producenta maksymalnych wartościach obciążeń dla określonych rozpiętości przęseł.

Płyty ścienne muszą wytrzymywać wymagane normami obciążenia użytkowe. Są to głównie obciążenia statyczne (siły parcia i ssania wiatru, obciążenia własne, np. nacisk pionowy, obciążenia termiczne) i dynamiczne (obciążenia udarowe, w tym drgania itp.). Obciążenia dynamiczne odpowiednio zwiększają wartości obciążeń statycznych.

Obciążenia użytkowe powodują naprężenia w elementach konstrukcji nośnej (szkieletu nośnego – słupów i rygli). Ta wytrzymałość na całej płaszczyźnie musi zapobiegać ryzyku przekraczania stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z elementów i w całej konstrukcji (tj. niedopuszczalnych wartości ugięć, drgań i odkształceń w trakcie normalnej eksploatacji).

Przekroczenie dopuszczalnych wartości obciążeń statycznych może spowodować ugięcia ściany (co ma bezpośredni związek z jej sztywnością). Przekroczenie stanów granicznych nośności oznacza, że konstrukcja stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także grozi zniszczeniem wyposażenia lub przechowywanego mienia. Przekroczenie stanów granicznych przydatności do użytkowania następuje wtedy, gdy wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane.

Producenci zastrzegają zakres stosowania płyt do dopuszczalnych wartości tabelarycznych, uwzględniających m.in.:

 • wpływ obciążeń termicznych wywołanych różnicą temperatur między okładziną zewnętrzną i wewnętrzną w okresie letnim i zimowym,
 • najbardziej niekorzystne kombinacje obciążeń,
 • wzrost ugięć w przypadku działania obciążenia w kierunku od podpory, przy mocowaniu płyt dwoma łącznikami na szerokości,
 • tonację kolorystyczną płyty – barwa powłoki wpływa na stopień absorpcji ciepła i na zmiany liniowe płyty (np. płyty w ciemnych kolorach absorbują i tracą ciepło intensywniej niż te w kolorach jasnych i z tego powodu są bardziej podatne na zmiany liniowe); zazwyczaj dla kolorów ciemniejszych wartości dopuszczalnych obciążeń są pomniejszone.

Należy zwracać szczególną uwagę na strefy krawędziowe obiektów (narożniki wypukłe). Normowe obciążenie tych obszarów jest większe niż środkowych fragmentów ścian, dlatego zwykle konieczne jest zagęszczenie łączników (tj. zwiększenie ich liczby na szerokości płyt na podporze). Jednocześnie są to miejsca o zwiększonej podatności na oddziaływanie czynników atmosferycznych i z tego względu wymagają dokładnego wykonania wszelkich obróbek.

Uzyskanie wymaganej wytrzymałości zależy m.in. od starannego wykonania połączenia płyt z konstrukcją przy użyciu dopuszczonych przez producenta odpowiednich łączników. Łączniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i wyposażone w elastyczne podkładki, co zwiększa trwałość i szczelność połączeń.

Odporność ogniowa

W odniesieniu do płyt warstwowych muszą być określone założenia projektowe nośności, izolacyjności i szczelności ogniowej, które w razie pożaru zapewniałyby w dopuszczalnym czasie jego opanowanie i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. W znowelizowanym 12 marca 2009 r. rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) [5], wprowadzono zaostrzenia w tym względzie.

Wynikają one z nowych regulacji normujących klasyfikację reakcji na ogień, zawartych w normie PN-EN 13501-1:2008 [6]. Istotne jest tu wprowadzenie dla określonych w WT terminów: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący, nowej symboliki i odpowiedników klas reakcji na ogień.

Ścienne płyty warstwowe klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia nie mogą go rozprzestrzeniać zarówno przy jego działaniu z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku (warunek ten oznaczono symbolem o↔i [o – outside, i – inside]). Muszą one zachować wraz z elementami złączy i dylatacjami wskazane w rozporządzeniu (zadeklarowane i sprawdzone zgodnie z normą) wartości szczelności ogniowej (E) i izolacyjności ogniowej (I).

Jeżeli stanowią także część główną konstrukcji nośnej, muszą dodatkowo spełniać kryteria nośności ogniowej (R) adekwatnie do wymagań dotyczących głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu odpowiednio dla danej klasy odporności pożarowej budynku. Wskazana w WT wartość liczbowa tych parametrów wynosi dla budynków:

 • klasy A – 120 min,
 • klasy B – 60 min,
 • klasy C i D – 30 min.

Dla klasy E nie ma podanej wartości. Producenci w opracowywanych przez siebie instrukcjach zamieszczają informacje tabelaryczne, w których zawierają dane o:

 • odporności ogniowej płyty na stykach z uszczelkami PUR,
 • rozprzestrzenianiu ognia przez ściany z uwzględnieniem działania ognia z zewnątrz i wewnątrz,
 • natężeniu promieniowania termicznego,
 • ograniczeniach konstrukcyjnych wymaganych do spełnienia obu kryteriów ogniowych (maksymalny rozstaw słupów – przęseł i rygli w konstrukcjach nośnych).

Ochrona przed hałasem (dźwiękami powietrznymi i uderzeniowymi)

Przy doborze płyty i podczas wykonywania złącza bierze się pod uwagę potrzebę zapewnienia wymaganej izolacyjności akustycznej odpowiednio do zamierzonej funkcji budynku (tj. odporności na hałas przemysłowy, ruch drogowy, lotniczy itp.). Należy zwracać uwagę na wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 (wskaźnik wyznaczony w stosunku do hałasu o widmie płaskim) oraz RA2 (wyznaczony w stosunku do hałasu o widmie o niskiej częstotliwości), a także ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RW. Minimalne wartości wymienionych wskaźników i metodyka ich wyliczeń określone są w normach przywołanych w instrukcji ITB [7].

Trwałość

Płyty muszą spełniać funkcje eksploatacyjne nieprzerwanie, tj. w założonym czasie żywotności obiektu.

Wodoszczelność (szczelność na wodę opadową)

Połączenia płyt i montaż wszelkich obróbek muszą być tak wykonane, by do wnętrza obiektu w żadnym wypadku nie przenikała woda. Klasę wodoszczelności określa się w zależności od ciśnienia, przy którym następuje przeciek wody. Wyszczególnia się trzy klasy wodoszczelności, przy których połączenia płyt zachowują szczelność [7]:

 • klasa A – przy ciśnieniu 1200 Pa (stany występujące szczególnie przy obfitym deszczu i wietrze),
 • klasa B – przy ciśnieniu 600 Pa (warunki typowe),
 • klasa C – przy ciśnieniu 300 Pa (niskie wymagania).

Odporność korozyjna

Na okładziny płyt warstwowych działają rozmaite destrukcyjne czynniki zewnętrzne o zmieniającym się natężeniu i czasie oddziaływania. W celu zapewnienia wymaganej odporności płyt na działanie tych czynników na etapie ich produkcji stosowane są odpowiednio pasywowane blachy stalowe.

Producenci dbają o odpowiednio wysoką jakość blach, do czego zobligowani są deklaracjami wyrażanymi w aprobatach. Nie zwalnia to jednak wykonawców od przestrzegania zasad montażowych, które nakazują troskę o odpowiednie obchodzenie się z tym materiałem. Wszelkie miejsca uszkodzeń mechanicznych powstałe na tym etapie (stosowanie niewłaściwych łączników, błędy w ich mocowaniu, wgięcia, zarysowania powłok, niedopuszczalne stosowanie narzędzi skrawających powodujących powstawanie iskier) mogą w niedługim czasie stać się ogniskami korozji.

By wyeliminować tego typu uszkodzenia, należy takie miejsca zabezpieczyć antykorozyjne. Istotne jest również niedopuszczanie do tworzenia się zastoisk wodnych w słabych miejscach zamocowanych elementów, np. na połączeniach sąsiadujących ze sobą płyt, oraz ograniczanie do minimum kontaktów z wodą opadową (dzięki sprawnie działającemu orynnowaniu).

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2010

Komentarze

(2)
Shiho | 24.06.2013, 23:41
Tak zawsze dorbze jest budować energooszczędnie pytanie jest takie ile musimy czekać aż taka inwestycja się zwrf3ci. Jak audyt budynku może pomf3c w doborze materiałf3w budowlanych?
Mampi | 19.07.2013, 18:06
Dla mnie jest mało znaczący ten fen na wtorek. Ale nadal ponogrzy są groźne. Duża rf3żnica temperatur na 2m i temperatury punktu rosy. Łowca Tomek pewnie redaguje tygodnif3wkę, ale też czekam na jego opinie na temat tego dnia, zastanawiam się z jakiego kierunku mają przyjść te burze we wtorek
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.