Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Mury z pustkami lub szczelinami zawsze stanowią problem przy wykonywaniu iniekcji.
Mury z pustkami lub szczelinami zawsze stanowią problem przy wykonywaniu iniekcji.
M. Rokiel

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z koniecznością ponownego wykonania prac, tym razem w sposób poprawny.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

Prace renowacyjne są jednymi z najtrudniejszych prac budowlanych. Obejmują one bardzo wiele niezbędnych do wykonania czynności, począwszy od odtworzenia izolacji poziomej i pionowej przez rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, rzeczywiste sposoby osuszania obiektu (np. za pomocą osuszaczy absorpcyjnych, kondensacyjnych itp.), naprawę elewacji (czyszczenie, spoinowanie, wzmacnianie podłoży, hydrofobizację, scalanie kolorystyczne, naprawę spękanych tynków itp.), a skończywszy na zmianie sposobu odprowadzenia wód opadowych czy wreszcie reprofilacji otaczającego terenu (Czytaj więcej na ten temat). Z prac związanych z robotami renowacyjnymi należy wymienić wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

Warunki skuteczności prac renowacyjnych

Na ostateczny efekt prac renowacyjnych mają wpływ:

 • poprawność dokumentacji projektowej prac renowacyjnych,
 • wysoka jakość wykonawstwa,
 • odpowiednia eksploatacja obiektu.

Przy opracowywaniu technologii prac renowacyjno-naprawczych każdy obiekt trzeba traktować indywidualnie. Oznacza to, że renowacja musi być poprzedzona ekspertyzą dokonaną na podstawie szczegółowych badań i odkrywek. W połączeniu ze znajomością dostępnych technologii pozwala to na dobór optymalnej metody osuszania i/lub renowacji murów, tzn. pozwalającej na trwałe zmniejszenie wilgotności do akceptowalnego poziomu. Umożliwi to, po dokonaniu również innych niezbędnych napraw i remontów, dalszą bezproblemową eksploatację obiektu (rys 1).

Nieznajomość technologii prac renowacyjnych

Analiza niektórych rozwiązań projektowych dotyczących prac renowacyjnych pozwala na postawienie tezy, że zostały one wykonane bez żadnej wizji lokalnej czy badań diagnostycznych. Mało tego – że przeprowadzono je bez znajomości technologii prac renowacyjnych.

Taki wniosek nasuwa się po lekturze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), której podstawą opracowania był „(…) projekt techniczny (…) opracowany przez (…) na zabezpieczenie zabytkowego dworku w (…) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”.

 

 

Otóż ta SST w zakresie robót polegających na „wzmocnieniu murów metodą iniekcji” podaje że: „Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji wzmocnień, strukturalnych i kurtynowych w budynkach”. „Odtwarzanie, wzmacnianie murów metodą iniekcji należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej robót renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnego budynku” (podkreślenie autorów). Dalej czytamy: „W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne może być określenie (podkreślenie autorów):

 • warunków gruntowo-wodnych,
 • wpływu ukształtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napływowe,
 • stanu systemu odprowadzającego wody opadowe,
 • udziału wilgoci podciąganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,
 • rozkładu zawilgocenia i zasolenia przegród wraz z określeniem rodzajów i stężeń występujących soli,
 • obecności lub braku grzybów, z ewentualną ekspertyzą mykologiczną,
 • warunków cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne)”.

„Do odtwarzania, wzmocnienia konstrukcji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji”.

W tym miejscu pojawia się pytanie: na jakiej podstawie opracowano dokumentację projektową? Co ona zawiera? Czy to wykonawca ma się zastanawiać, w którym miejscu wykonać otwory iniekcyjne? Przecież iniekcja jest wykonywana w konkretnym celu. Sądząc z cytowanego fragmentu: w celu wykonania wzmocnień strukturalnych i kurtynowych (sic!).

Dalej cytowana SST podaje:

 • „wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji kurtynowej”,

  z informacją, że: „Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-, średnio- lub wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej powinna być dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów wytrzymałościowych muru”.

I znów pojawia się wątpliwość: z jakim ciśnieniem wykonuje się iniekcję? Autor cytowanej SST w swoim opracowaniu nie określa go, choć jednocześnie w innym miejscu mówi, że żądanego parametru należy szukać w SST, czyli w… jego opracowaniu. Zresztą, wzmianka o metodzie wysokociśnieniowej świadczy o dyletantyzmie osoby sporządzającej ten dokument, nie mówiąc nawet o tym, że wykonanie wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji nie jest „wzmocnieniem murów”.

 

Kolejny przykład dotyczy częściowo zachowanego obiektu średniowiecznego, w którym konieczne było odtworzenie przepony poziomej. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie tego budynku postanowiły bezkrytycznie stosować się do założeń ICOMOS-u (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), dotyczących stosowania w zabytkach nieruchomych technologii odwracalnych, nawet za cenę niewykonania niektórych prac renowacyjnych.

Projektant nie miał więc wolnej ręki – nie zezwolono mu na zastosowanie ogólnie przyjętych technologii dotyczących renowacji starego budownictwa, takich jak wykonanie w zabytkowych murach otworów iniekcyjnych w celu odtworzenia nieistniejących izolacji poziomych. Kuriozalne natomiast jest to, że nie wskazano żadnej innej metody wykonania prac hydroizolacyjnych.

Bardzo często za osuszanie muru uznaje się właśnie wykonanie przepony poziomej. Jest to błąd w założeniu. O ile takie pomylenie pojęć można tolerować u laika, o tyle u projektanta z uprawnieniami jest niedopuszczalne. Wykonanie przepon przeciwwilgociowych w zawilgoconych budynkach jest bowiem jedną z metod odtworzenia izolacji poziomej, a nie metodą osuszania.

Wykonanie tylko samej izolacji może, ale nie musi doprowadzić do znacznego obniżenia zawilgocenia przegród, nawet pomimo poprawnego wykonania tych izolacji i ich skutecznego działania w ochronie murów przed dalszym dostawaniem się do nich wody lub wilgoci. Ściany o znacznej grubości, po wykonaniu w nich blokady poziomej, mogą w sposób naturalny wysychać przez wiele lat.

Wybór technologii na miarę kosztów, zamiast potrzeb

Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy zakres i wielkość robót, a także zastosowaną technologię dopasowuje się do wielkości środków finansowych, z pominięciem uwarunkowań technologicznych. Bo czym (oprócz nieznajomości technologii przez projektanta) można wytłumaczyć zastosowanie do wykonania wtórnych izolacji pionowych emulsji lub roztworów asfaltowych?

Koszt materiału na 1 m² takiej hydroizolacji wynosi kilka złotych, a w porównaniu do ceny za 1 m² izolacji przeciwwilgociowej ze szlamu lub masy KMB wynoszącej przynajmniej 20 zł kusi dużymi oszczędnościami. Oczywiście pozornymi, co, niestety, wiadomo dopiero po ich zastosowaniu.

Materiały te bowiem – emulsje czy roztwory – ze względu na niewielką grubość powłoki uszczelniającej są bardzo wrażliwe nie tylko na ewentualne uszkodzenia mechaniczne czy zarysowania podłoża, lecz także na miejscowe nierówności i ubytki. Ogranicza to zatem możliwość wykorzystania tego typu materiałów do powierzchni równych (niekoniecznie płaskich) oraz stawia dodatkowe wymagania uszczelnianemu podłożu.

Mury z elementów drobnowymiarowych (cegły, pustaki, bloczki itp.) muszą być otynkowane (fot. 1). Nie wystarczy zastosowanie zwykłej obrzutki (rapówki) – jakość wykonania tynku pod tego typu hydroizolację powinna odpowiadać tynkowi III kategorii. Odkopana jednak i oczyszczona powierzchnia ściany fundamentowej absolutnie nie spełnia tych wymagań.

Drugą charakterystyczną kwestią jest brak zdolności mostkowania rys. Oznacza to, że taka powłoka hydroizolacyjna musi być nakładana na wysezonowane podłoże, co przy tradycyjnym tynku cementowym (lub cementowo-wapiennym) oznacza konieczność odczekania min. 28 dni. Nie do wyobrażenia jest jednak odcinkowe odkopywanie fundamentów z technologicznymi przerwami przed ponownym zasypaniem wykopów wynoszącymi (co najmniej) miesiąc.

Odtworzone izolacje poziome i pionowe budynku muszą tworzyć szczelny, ciągły układ, co oznacza, że muszą być ze sobą połączone (rys. 2). Skoro powłoki z emulsji czy roztworu nie można wykonać bezpośrednio na uszczelnianej przegrodzie, to jak ją szczelnie połączyć z wykonaną przeponą?

Ustawa o zamówieniach publicznych, czyli gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest cena

Wiele szkód wywołuje ustawa Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta nie ma nic wspólnego z wymogami zapewnienia odpowiedniego reżimu technologicznego i jakości robót budowlanych. Jest to rozwiązanie sprzeczne nawet ze zdrowym rozsądkiem. Gdy inwestor nie ma pieniędzy na przyzwoite opracowanie dokumentacji, a przetargi wygrywają najniższą ceną projektanci bez wiedzy o zagadnieniach związanych z renowacją, likwiduje się skutki, a nie przyczyny, do tego przy zastosowaniu najtańszej techniki, której w Europie Zachodniej nie stosuje się od ponad 30 lat. Ponadto konieczność wydania środków finansowych w określonym czasie (zazwyczaj do końca roku) wymusza wykonywanie robót w warunkach, w których ich prowadzenie ze względów technologicznych jest zabronione.

Nieracjonalne postępowanie inwestora

Prawdą jest, że prace renowacyjne nie należą do tanich, jednakże skutki ich zaniechania są często dużo bardziej kosztowne. Bardzo poważne następstwa mogą mieć także zmiany w opracowanej technologii. Dzieje się tak na skutek żądań i nacisków inwestora, który liczy na (pozorne) oszczędności. Zmiany w technologii mogą też być spowodowane przez wykonawcę, który np. w kosztorysie źle skalkulował koszt robót i musi szukać oszczędności, co przy braku fachowego nadzoru nie jest takie trudne. Poważne skutki może też mieć wykonywanie prac renowacyjnych przez inwestorów na własną rękę.

Podejście użytkownika lub właściciela budynku do prac renowacyjnych nie zawsze jest racjonalne. Z jednej strony wydaje się, że rozumie on konieczność kompleksowego wykonania robót, z drugiej natomiast próbuje wymóc na projektancie lub wykonawcy rozwiązania cząstkowe i prowizoryczne. W wielu wypadkach jego postępowanie podyktowane jest brakiem wystarczających środków finansowych na wykonanie całości prac.

Jeśli tak jest, należy roboty rozłożyć na etapy, ale w taki sposób, aby przerwa w ich wykonywaniu nie spowodowała uszkodzeń i zniszczeń w pracach już zakończonych. Określenie „kompleksowe” wykonanie robót nie musi zawsze oznaczać wykonania wszystkich prac renowacyjnych od razu, lecz takie ich zaprojektowanie i wykonanie, które pozwoli na ich wykonanie etapami, w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.

Oczywiście, uzasadnione jest pytanie o koszty, jednak zawsze trzeba mieć na względzie poprawność technologiczną i odpowiednią jakość robót.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

mgr inż. Maciej Rokiel
mgr inż. Maciej Rokiel
Maciej Rokiel jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przynależy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów B... więcej »
mgr inż. Cezariusz Magott
mgr inż. Cezariusz Magott
Jest rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Od wielu lat prowadzi firmę IZOSERWIS – Izolacje Budowlane. Zajmuje się doradztwem techniczny... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.