Izolacja tarasu

Jak zaprojektować i wykonać taras z uszczelnieniem zespolonym?
Małgorzata Kłapkowska  |  IZOLACJE 3/2010  |  30.05.2011
Izohan
Ciąg dalszy artykułu...

Warstwa dociskowa

Zadaniem warstwy dociskowej jest utworzenie podłoża pod izolację wodoszczelną oraz warstwy nawierzchniowe. Warstwa ta powinna mieć stałą grubość i kompensować odkształcenia konstrukcji oraz odkształcenia termiczne.

Przy zróżnicowanych grubościach proces wysychania płyty jest nierówny i w wyniku tego skurcz wiązania jest różny w różnych miejscach. Dlatego warstw dociskowych nie powinno się używać do tworzenia spadków.

Jako minimalną grubość jastrychu o wytrzymałości na ściskanie min. 20 MPa należy przyjąć 4 cm, w praktyce najczęściej stosuje się 5–6-centymetrowe warstwy. Podkłady tarasów z uwagi na skurcz i charakter obciążeń zbrojone są siatkami i/lub zbrojeniem rozproszonym.

Warstwa dociskowa podlega oddziaływaniu skurczu, a wpływ na niego ma długość elementu, dobowe i roczne różnice temperatur oraz współczynnik wydłużalności termicznej materiału. Konieczne jest więc wykonanie prawidłowych dylatacji. Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić następujące typy dylatacji występujących w obrębie tarasów:

 • konstrukcyjne, które oddzielają poszczególne części budynku,
 • obwodowe, na pełną grubość podkładu i warstw wierzchnich,
 • strefowe, dzielące jastrych na niezależne części,
 • na połączeniach nawierzchni tarasu z elementami o innym współczynniku wydłużalności termicznej,
 • kontrolne (pozorne) – wykonywane w warstwach cementowych. Mają one za zadanie ograniczyć rysy tworzące się w wyniku naprężeń skurczowych tylko do tej przerwy dylatacyjnej. Można je wykonać, nacinając szczeliny w świeżo związanej warstwie wylewki na głębokość 1/3–1/2 grubości.

Dylatacje obwodowe (rys. 2) (skrajne) oddzielają podkład i wykładziny od wszelkich na stałe wbudowanych elementów: wokół ścian, słupów, schodów itp. Mają one za zadanie przeciwdziałać oddziaływaniom pracy termicznej jastrychu na jego zewnętrzną obudowę.

Dylatacje strefowe dzielą jastrych na niezależne części. Muszą mieć odpowiednią szerokość dobraną w oparciu o wielkość pól dylatacyjnych i sprężystość materiału wypełniającego. Dobrym rozwiązaniem przy wykonywaniu dylatacji strefowych jest też korzystanie z gotowych profili dylatacyjnych, które mocuje się na etapie wykonywania jastrychu.

Wytyczne opracowane przez ITB [10, 11] mówią o polach dylatacyjnych wielkości 4 m², wytyczne niemieckie [16] z kolei mówią o rozstawie dylatacji 2–5 m. Na tarasach do ok. 30 m2 można wykonywać pola dylatacyjne mniejsze (ok. 5 m2); przy większych tarasach można zwiększyć powierzchnie pól dylatacyjnych, ale przy jednoczesnym zwiększeniu szerokości dylatacji.

W dobraniu szerokości dylatacji pomaga wzór:

b = Δl · 100/ s,

gdzie:
b – szerokość dylatacji,
Δl – wydłużenie elementu [mm],
s – powrót elastyczny, czyli zdolność do przenoszenia odkształceń materiału wypełniającego dylatacje [%].

Δl = α · Δt · l,

gdzie:
α – współczynnik rozszerzalności liniowej [10–6/K],
Δt – zmiana temperatury podłoża [K],
l – długość elementu.

I tak np. dla elementu betonowego o długości boku 2 m (dla betonu α = 11), gdy zdolność do przenoszenia odkształceń materiału wypełniającego dylatacje wynosi 25%, przy założonej zmianie temperatur od –20ºC (243,15 K) do +60ºC (333,15 K) szerokość dylatacji oblicza się następująco:

Δl = 11 [10-6/K] · 80 · 2 = 0,00176 [m] = 1,76 mm,
b = 1,76 · 100 / 25 = 7,04 mm.

Warstwę dociskową dzieli się na fragmenty zbliżone do kwadratu. Wzajemne proporcje boków powinny zawierać się w stosunku 1:1–1:1,5. W przypadku wąskich i długich warstw dociskowych odstęp między szczelinami nie powinien przekraczać 2–2,5-krotnej szerokości. Dylatacje w warstwie dociskowej należy przenieść na wykładzinę (dobór układu dylatacyjnego na podstawie wymiarów płytek).

Warstwa izolacji wodoszczelnej

Powinna zabezpieczać warstwy spodnie przed migracją wilgoci, a dzięki swej elastyczności kompensować ruchy podłoża wywołane odkształceniami termicznymi. Wykonuje się ją z dwuskładnikowych (lub rzadziej jednoskładnikowych) mikrozapraw uszczelniających, do których bezpośrednio mogą być klejone okładziny ceramiczne. Mikrozaprawa składa się z dwóch komponentów: proszkowego i płynnego, które należy ze sobą wymieszać, przestrzegając ściśle instrukcji producenta (proporcje składników, czas mieszania).

Podłoże musi być matowo-wilgotne, wolne od substancji antyadhezyjnych. Większość producentów zaleca, aby pierwsza cienka warstwa była wcierana pędzlem w podłoże. Taki sposób aplikacji zapewni należyte zespolenie hydroizolacji z podłożem. Przy układaniu mikrozapraw uszczelniających należy zwrócić uwagę na grubość jednorazowo nakładanej warstwy. Zazwyczaj nie powinna ona przekraczać 1 mm. Wymagana grubość hydroizolacji podpłytowej zalecana przez większość producentów wynosi 2 mm (po wyschnięciu). Nanoszenie kolejnych warstw może się odbywać za pomocą pędzla, pac stalowych lub urządzeń natryskowych.

Dobierając hydroizolację mineralną, należy przede wszystkim kierować się parametrem przyczepności do podłoża oraz zdolnością mostkowania rys. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią tarasów. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach.

Z tego względu we wszystkich przejściach pion–poziom powinny być wtopione taśmy uszczelniające. W pierwszą warstwę hydroizolacji wtapia się taśmy, umieszczając je w taki sposób, by połowa szerokości zachodziła na element pionowy, a połowa na poziomy. Przy aplikacji drugiej warstwy mikrozaprawy taśmy pokrywa się izolacją analogicznie jak przy wtapianiu siatki w zaprawę klejową podczas wykonywania ociepleń elewacji. Układanie płytek ceramicznych możliwe jest po 24–72 godz. od wykonania hydroizolacji.

Większość z producentów deklaruje zgodność tego rodzaju wyrobów z aprobatami technicznymi ITB, ale od niedawna można też wprowadzać wyrobów do powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie deklaracji zgodności z normą PN-EN 14891:2009 [1]. Norma ta określa trzy rodzaje wyrobów hydroizolacyjnych, w tym właśnie wyroby cementowe nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej (oznaczenie CM) [1].

Wyrób spełniający wymagania dodatkowe można oznaczać, oprócz określenia rodzaju, np. CM, określając jego klasę. I tak: klasa O oznacza zdolność mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze, a klasa P – odporność na działanie wody chlorowanej.

Wykładziny tarasu

Występuje tu duża różnorodność, najczęściej jednak stosuje się wykładziny z płytek ceramicznych. Płytki te powinny być dobrane do warunków użytkowania przede wszystkim z uwagi na nasiąkliwość, a w dalszej kolejności ze względu na odporność na ścieranie oraz na klasę antypoślizgowości. Na tarasie należy stosować płytki ceramiczne o klasie nasiąkliwości z I grupy.

Według normy PN-EN 14411:2009 [3] oznaczone są one jako:

 • A I (płytki ciągnione) o nasiąkliwości E ≤ 3%,
 • B Ia (płytki prasowane) o nasiąkliwości E ≤ 0,5%,
 • B Ib o nasiąkliwości 0,5% ≤ E ≤ 3%.
Izolacja tarasu
Taras nadziemny – między teorią a praktyką
 
Jak wykonać szczelny taras i balkon? 
 
Tarasy i balkony – rozwiązywanie problemów
 

Z uwagi na wysoką elastyczność powłoki hydroizolacyjnej do przyklejania okładziny ceramicznej wymaga się stosowania klejów o podwyższonych parametrach (oznaczonych C2). Dodatkowo nowa wersja normy PN-EN 12004:2008 [2] wprowadziła jako wymóg dodatkowy (opcjonalny) badanie odkształcalności, czyli podatności utwardzonego kleju na deformację pod wpływem działania naprężeń między płytką ceramiczną a powierzchnią układania, bez uszkodzenia powierzchni zainstalowania [2].

Jest to parametr, dzięki któremu można zweryfikować, czy zaprawa klejowa naprawdę jest elastyczna. Cytowana norma określa dwie klasy odkształcalności: S1 – kleje odkształcalne (odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 5 mm) i S2 – kleje o wysokiej odkształcalności (odkształcenie poprzeczne ≥ 5 mm).

Jeśli nie stosujemy zapraw klejowych upłynnionych (stosowanych tylko na powierzchniach poziomych), to klej należy nanosić metodą kombinowaną, rozprowadzając go na powierzchni układania zębatą stroną pacy oraz gładką stroną pacy na spodniej, montażowej stronie płytki. Technika ta zapewnia wymagane 100-proc. pokrycie płytek klejem, co zapobiega wnikaniu i gromadzeniu się wody między nimi a izolacją.

Po całkowitym wyschnięciu kleju można przystąpić do wypełniania szczelin masą fugową spełniającą wymagania normy PN-EN 13888:2009 [4]. Szerokość spoin między płytkami powinna wynosić min. 5 mm. Dylatacje, przeniesione na okładzinę z warstwy dociskowej, wypełnia się uszczelniaczem trwale elastycznym, odpornym na korozję biologiczną, starzenie oraz agresję chemiczną, np. na bazie poliuretanów.

Aby praca materiału wypełniającego, przenoszącego głównie siły poziome, była poprawna, należy odseparować jego poziomą (spodnią) powierzchnię od podłoża (powinien mieć dobrą przyczepność tylko do brzegów szczeliny). W tym celu oraz w celu uzyskania prawidłowej głębokości wypełnienia stosowane są sznury dylatacyjne wykonane z materiału o zamkniętych porach. Sznur dylatacyjny powinien mieć średnicę o 20% większą od szerokości szczeliny dylatacyjnej.  Zagłębia się go w szczelinie na taką głębokość, by uzyskać poprawny przekrój wypełnienia.

Przy szczelinach dylatacyjnych o szerokości do 12 mm głębokość wypełnienia równa jest szerokości wypełnienia, przy szerokości szczeliny ≥ 12 mm głębokość wypełnienia równa jest połowie szerokości wypełnienia (rys. 3).

LITERATURA

 1. PN-EN 14891:2009 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 2. PN-EN 12004:2008 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 3. PN-EN 14411:2009 „Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”.
 4. PN-EN 13888:2009 „Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 5. PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 6. PN-EN 13164:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 7. PN-EN 13165:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 8. PN-EN 13984:2006/A1:2007 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości”.
 9. PN-EN 13970:2006/A1:2007 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości”.
 10. PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 11. Instrukcja ITB nr 344/2007 „Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów”, „Instrukcje, wytyczne, poradniki”, ITB, Warszawa 2007.
 12. Instrukcja ITB nr 344/1997 „Zabezpieczenia wodochronne tarasów. Dobór materiałów i technologia wykonania”, ITB, Warszawa 1997.
 13. Instrukcja ITB nr 404/2004 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, cześć C: „Zabezpieczenia i izolacje”, zeszyt 4: „Izolacje wodochronne tarasów”, „Instrukcje, wytyczne, poradniki”, ITB, Warszawa 2004.
 14. Materiały informacyjne firmy IZOHAN.
 15. Materiały informacyjne firmy MC Bauchemie.
 16. ZDB Merkblatt, „Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten ausserhalb von Gebäuden”, VIII 2002.

Zobacz także: Jak wykonać taras?

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


Szukasz materiałów budowlanych dobrej jakości?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.