Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dociekliwość inżynierska wymagana

www.sxc.hu

Projektowanie to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia wymogów związanych z dostosowaniem projektowanego obiektu o założonym przeznaczeniu, czyli określonej funkcji, do obowiązujących przepisów.

W programie kształcenia studiów na kierunkach technicznych szczególny nacisk kładzie się na projektowanie obiektów według obowiązujących norm. Z kolei o sposobach poruszania się po gąszczu wymagań formalnych raczej się nie mówi. Wymagania formalne należy natomiast zgłębić podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane, bowiem wówczas zawsze jest pytanie dotyczące Prawa budowlanego [1] i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) [2]. Również praktyka nabywana po studiach wymaga stałego poznawania wymagań formalno-prawnych. Przyjrzyjmy się pokrótce podstawowym aktom prawnym mającym wpływ na projektowanie.

Po pierwsze – prawo budowlane

Podstawowa wiedza i wymagania dotyczące projektowania zawarte zostały w ustawie Prawo budowlane [1]. W jej rozdziale 1., w art. 5.1 sformułowano wymagania podstawowe dla projektowanych i budowanych obiektów.

„Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy”.

Z kolei z art. 20.1 rozdziału 3. można wyczytać, jakie obowiązki ma projektant. „Art. 20.1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71. ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23. i 23a. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92, poz. 881);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2., nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2., do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. Z tych zapisów wynika, że projektant to nie tylko inżynier, który powinien sprawnie rachować i rozwiązywać problemy techniczne. Projektant musi być specjalistą biegłym w obowiązujących przepisach.

Po drugie – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT)

Dokumentem, w którym zawarte są podstawowe wytyczne wobec projektowanych obiektów, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Znajomość tego dokumentu to podstawa w pracy każdego inżyniera zajmującego się projektowaniem i wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Od poznania tych przepisów w zasadzie powinno się zaczynać edukację. Za tym zaś powinien iść rozwój związany z poznawaniem norm i zasad obliczeń w praktyce inżynierskiej.

Po trzecie – obowiązujące normy

Projektowanie rozwiązań technicznych musi się odbywać na podstawie wymagań zawartych w normach. Wykaz norm dotyczących projektowania został zawarty w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [3].
Od niedawna wprowadzane są również normy europejskie – tzw. eurokody, które odnoszą się do zagadnień projektowych konstrukcji budowlanych. Do tej pory wprowadzono na podstawie eurokodów normy PN- -EN. Według ustaleń państw członkowskich UE eurokody powinny otrzymać status normy krajowej, a normy krajowe sprzeczne z eurokodami powinny być wycofane do marca 2010 r.

Do zbioru polskich norm wprowadzane są następujące eurokody:

 • eurokod 0: podstawy projektowania konstrukcji,
 • eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje: ciężar objętościowy i własny, obciążenia użytkowe, warunki pożarowe, obciążenie  śniegiem i wiatrem, oddziaływanie termiczne, w czasie wykonywania konstrukcji i wyjątkowe, obciążenia ruchome mostów, obciążenia wywołane przez dźwigi i maszyny, silosy i zbiorniki,
 • eurokod 2: projektowanie konstrukcji z betonu: reguły ogólne, warunki pożarowe, mosty betonowe, silosy i zbiorniki,
 • eurokod 3: projektowanie konstrukcji stalowych: reguły ogólne, warunki pożarowe, kształtowniki na zimno, stal nierdzewna, blachownice, konstrukcje powłokowe i płytowe, projektowanie węzłów, zmęczenie, kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwowa, konstrukcje cięgnowe, wyższe gatunki stali, mosty stalowe, wieże i maszty, kominy, silosy, zbiorniki, rurociągi, palowanie i grodzie, konstrukcje wsporcze suwnic,
 • eurokod 4: projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych: reguły ogólne, warunki pożarowe, reguły dla mostów,
 • eurokod 5: projektowanie konstrukcji drewnianych: zasady ogólne, warunki pożarowe, mosty,
 • eurokod 6: projektowanie konstrukcji murowych: reguły ogólne, warunki pożarowe, dobór materiałów i wykonawstwo, niezbrojone konstrukcje murowe,
 • eurokod 7: projektowanie geotechniczne: zasady ogólne, badania podłoża gruntowego,
 • eurokod 9: projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm): reguły ogólne, warunki pożarowe, zmęczenie, blachy na zimno, konstrukcje powłokowe.
 • Nie przewiduje się wprowadzenia eurokodu 8 – dotyczy on oddziaływań sejsmicznych, które u nas nie występują.

Jak widać, przepisów będących podstawą projektowania, jest bardzo wiele, a poruszanie się w ich gąszczu nie jest sprawą łatwą. Trzeba też stale obserwować procesy legislacyjne, ponieważ ustawy, rozporządzenia i normy często się zmieniają. Projektanci muszą więc pamiętać, że oprócz praktyki i doświadczenia muszą również stale się kształcić, by podnosić swoje kwalifikacje.

LITERATURA

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Markizy tarasowe oraz markizy balkonowe sprawdzają się idealnie także w domach jednorodzinnych. Dużym zainteresowaniem... ZOBACZ »


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj sam symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Płynne membrany poliuretanowe - gdzie je stosować?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

Siła związania do podłoża przekraczająca 20 kg/cm2, wysoka odporność na niszczące czynniki eksploatacyjne...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.