Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

BCC o metodzie kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Materiały prasowe  |  27.04.2018
BCC o metodzie kalkulacji kosztów cyklu życia budynków
BCC o metodzie kalkulacji kosztów cyklu życia budynków
www.pixabay.com

Celem projektu rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach jest ujednolicenie i zapewnienie wiarygodności kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Pośrednim celem regulacji jest ograniczenie kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert. Alternatywą ma być możliwość oparcia się na kryterium kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Projektodawca wskazuje, iż celem projektu jest opracowanie nieskomplikowanej metody, która zachęci zamawiających do szacowania kosztów cyklu życia budynków na podstawie przepisów rozporządzenia.

W opinii BCC, projekt zasługuje co do zasady na pozytywną ocenę, ponieważ rzeczywiście może stanowić odpowiedni sposób realizacji wskazanych w uzasadnieniu celów. Wymaga jednak dopracowania. BCC proponuje m.in.:

  • uproszczenie metody określonej projekcie,
  • rozważenie możliwości zmiany projektu w zakresie definicji, metod i kryteriów określania kosztów oraz obowiązków określania części wymogów i warunków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Szczegółowe uwagi i propozycje BCC:

Projekt ma, w głównej mierze, techniczny charakter i określa matematyczne wzory stosowane do obliczeń poszczególnych istotnych zmiennych niezbędnych do obliczenia kosztów cyklu życia budynków, oraz wskazuje jednolity sposób zestawiania tych zmiennych w celu kalkulacji kosztów.

Projektodawca definiując metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w § 1 projektu posłużył się metodą sumowania kosztów nabycia, użytkowania i utrzymania budynku. Biorąc pod uwagę, że projekt posługuje się 30-letnim okresem życia budynku w odniesieniu do kalkulacji kosztów cyklu życia, należy stwierdzić, że w § 3 i § 5 projektu trafnie posłużono się tym samym terminem dla określenia kosztów użytkowania oraz kosztów utrzymania. Koszt nabycia trafnie został przy tym określony w § 2 projektu jako koszt jednorazowy, określany przez zamawiającego na podstawie ceny oferty.

Zobacz też: Technologia BIM - nowoczesny sposób projektowania w budownictwie

W § 3 projektodawca określił matematyczną metodę obliczania kosztów użytkowania budynku stanowiących jeden z substratów kosztu cyklu życia budynku. Jakkolwiek prawidłowo przedstawiono zakładaną przez projektodawcę metodę wzorem matematycznym, o tyle opis słowny wymaga dopracowania. W szczególności bowiem, określenie "oblicza się jako sumę iloczynów ilości zużywanej rocznie przez budynek energii lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego" nie wskazuje wystarczająco wyraźnie jakie wskaźniki są ze sobą sumowane.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że energia, nośniki energii oraz woda, nie są faktycznie zużywane przez budynek lecz przez jego użytkowników. Tym samym uzasadnione byłoby dodanie odpowiedniej definicji w projekcie na przykład o treści "Ilekroć w Rozporządzeniu mowa o: zużywaniu przez budynek energii, nośników energii lub wody, rozumie się przez to zużywanie przez budynek, użytkowników budynku oraz inne podmioty korzystające z budynku energii, nośników energii lub wody".

Mając na względzie taką definicję, bardziej trafnym i odpowiadającym matematycznemu wzorowi słownym opisem wzoru byłoby sformułowanie "oblicza się jako iloczyn liczby 30, odpowiadającej 30-letniemu okresowi obliczeniowemu, i sumy iloczynów ilości zużywanej rocznie przez budynek energii i cen jednostkowych energii, nośników energii i cen jednostkowych nośników energii oraz wody i cen jednostkowych wody".

Z jednej strony, projektodawca trafnie wskazał w § 3 ust. 2 projektu, że zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych przez budynek w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody. Zastrzeżenie takie może być w praktyce istotnym ułatwieniem dla obliczania kosztów cyklu życiu budynku.

Z drugiej jednak strony, sztywne określenie w SIWZ maksymalnych wskaźników zużycia energii na potrzeby obliczeń może stanowić istotne utrudnienie i ograniczenie w możliwości przedstawiania ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze, oraz uwzględniając fakt, że koszt cyklu życia budynku ma stanowić realne kryterium będące alternatywą dla kryterium najniższej ceny, uzasadniona wydaje się rezygnacja z zastrzeżenia zawartego w § 3 ust. 2 projektu poprzez jego wykreślenie.

W projekcie trafnie, w § 3 ust. 3 posłużono się techniką odesłania do przepisów wykonawczych wydanych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie obliczania danych dotyczących minimalnej charakterystyki energetycznej budynku oraz wskazania maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych przez budynek w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody. Aktualne pozostaje jednak powyższe zastrzeżenie, że w praktyce trudne i nieelastyczne może okazać się zobowiązanie zamawiającego do określania tych parametrów na etapie sporządzania SIWZ.

Krytycznie należy odnieść się do postulowanych w § 3 ust. 4 i 5 metod obliczania cen jednostkowych energii, jednostek energii i wody. W szczególności posłużenie się kryterium "umów zawartych przez niego (zamawiającego) z dostawcami energii lub nośników energii oraz wody, taryfikatorów ogłoszonych przez dostawców lub powszechnie dostępnych opracowań" jest kryterium jednocześnie zbyt sztywnym, nie uwzględniającym możliwości negocjacyjnych i rynkowych potencjalnych wykonawców, zwłaszcza w przypadku względnie "dużych" inwestycji, a jednocześnie zbyt nieostrym, ponieważ nie odnosi się w żadnej mierze do daty zawarcia przez zamawiającego umów ani ich warunków, oraz nie precyzuje jakiego rodzaju «powszechnie dostępnych opracowań» dotyczy".

Mając powyższe na uwadze, polecana jest zmiana projektu poprzez umożliwienie chociażby "widełkowego" wskazania cen w oparciu o dostępne dla zamawiającego dane, oraz doprecyzowanie kryteriów ich ustalania.

W § 5 trafnie scharakteryzowano przy użyciu formuły matematycznej sposób obliczania kosztów utrzymania budynku, przyjmując przy tym trafną definicję tych kosztów, jako obejmujące koszty związane z eksploatacją budynku, w szczególności koszty remontów i bieżącej konserwacji, umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, obliczone jako suma jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu.

Krytycznie należy ocenić jedynie tę ostatnią część definicji, ponieważ wydaje się, iż nie uwzględnia ona czasowego charakteru udzielanych gwarancji. Należy zastrzec, że koszt utrzymania wyrobu w okresie obliczeniowym jest pomniejszany o wartość gwarancji wykonawcy tego wyrobu, ale w przypadku upływu okresu gwarancyjnego, wartość wskaźnika Bi - wartość gwarancji, wynosi 0. Faktycznie bowiem, bezcelowe byłoby uwzględnianie w obliczeniach gwarancji, z której nie można już korzystać.

W § 5 projektu wystepuje też pojęcie "wyrobu", które nie zostało zdefiniowane. W projekcie brakuje zastrzeżenia, że "wyrób" należy rozumieć szeroko. Posłużenie się niezdefiniowanym pojęciem może budzić wątpliwości co do zakresu tego pojęcia w porównaniu do pojęcia "wyrobu budowlanego" w rozumieniu ustawy z 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. W związku z tym, zaleca się zawarcie w projekcie definicji "wyrobu" w sposób, jaki ma być on rozumiany na gruncie projektu. Przyjęcie obecnej regulacji skutkować będzie wątpliwościami i utrudnieniem w stosowaniu projektu, oraz potencjalną niejednolitością rozstrzygnięć w takich samych sprawach.

Pozytywnie należy ocenić regulacje § 6 - § 9 projektu dotyczące obowiązku posługiwania się formularzem przy obliczaniu kosztów, nieuwzględniania w rachunku kosztów podatku od towarów i usług (VAT) oraz metody stosowania kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w stosunku do całości oraz części robót, a także wejścia w życie projektu wraz z nowelizacją ustawy.

Źródło: BCC

[koszty utrzymania, stan techniczny, eksploatacja budynku, cykl życia budynków, BCC]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Budowa w czasach pandemii
  • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.