Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.
Zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

8 grudnia br. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczy w szczególności:

1) aktualizacji norm zawartych w załączniku nr 1 - Wykaz Polskich Norm;

2) wprowadzenia zmian w następujących działach:

  • przepisy ogólne,
  • zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
  • budynki i pomieszczenia,
  • wyposażenie techniczne budynków,
  • oszczędność energii i izolacyjność cieplna.

Najważniejsze zmiany objęte regulacją:

1) Wprowadzono definicję działki budowlanej, która koresponduje z definicją działki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2017 r. poz. 1703).

2) Wprowadzono pojęcie parkingu oraz aneksu kuchennego.

Poznaj: Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

3) Wprowadzono możliwości sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej albo w granicy, jeśli miejscowy plan przewiduje taką możliwość (tzn. dopuszcza albo nakazuje). Dotychczasowa praktyka pokazywała, że nawet jeśli w mpzp istniał zapis o dopuszczeniu sytuowania budynków w odległości 1,5 m albo w granicy, inwestor musiał występować z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Dzięki zmianie nie będzie potrzebne odstępstwo od przepisów.

4) Dopuszczono budowę budynku w granicy działki na styku z innym budynkiem jako możliwość występującą nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, ale we wszelkiego rodzaju zabudowie (dotychczasowy przepis § 12 ust. 3 pkt 2 przeniesiono do ust. 2a i rozszerzono o inne rodzaje zabudowy). Należy bowiem zauważyć, iż w chwili obecnej dobudowa nowego budynku do ślepej ściany stojącej na granicy działki jest podstawowym procesem urbanistycznym. Dobudowa taka powinna być dozwolona z mocy prawa i nie może być ograniczana wyłącznie do zabudowy jednorodzinnej.

5) Dopuszczono lokalizację w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej budynku gospodarczego lub garażu bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien lub drzwi - w przypadku budynku o długości 6,5 m (dotychczas 5,5 m), z uwagi na fakt, iż garaż powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki projektowej oraz z uwagi na konieczność stosowania grubszych ścian zewnętrznych.

6) Pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych zwolniono z wymagań w zakresie odległości do granicy z sąsiednią działką budowlaną.

7) Biorąc pod uwagę wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24.07.2013 r., znak: RPO-728520-IV/13/AT, dotyczące regulacji w zakresie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych, z wymogu dostępności dla osób niepełnosprawnych zwolniono budynki zlokalizowane na terenach zamkniętych, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej.

8) Zmieniono odległości parkingów dla samochodów osobowych, związane z ilością stanowisk postojowych.

9) Określono odległości od okien i granicy działki budowlanej do parkingów dla samochodów innych niż osobowe, np. ciężarowych. W chwili obecnej, w rozporządzeniu brak jest regulacji określających warunki sytuowania jak również wymiarowania stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych. Dlatego też, przepisy przedmiotowego projektu zostały dostosowane do regulacji dotyczących wymiarów stanowisk postojowych innych niż dla samochodów osobowych i dla niepełnosprawnych, określonych w pkt 5.2.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU poz. 2181, z późn. zm.).

10) Wskazano możliwość sytuowania w zabudowie jednorodzinnej niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od granicy działki (pod warunkiem, że stykają się z parkingami na sąsiedniej działce). Niniejszy przepis ma na celu poprawę warunków parkingowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku gdy miejsca postojowe będą się stykać z niezadaszonymi parkingami na działce sąsiedniej i będą obsługiwać budynek mieszkalny przy którym się znajdują. Umożliwiono sytuowanie parkingów (składających się z maksymalnie 2 stanowisk postojowych na jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym) bez zachowania odpowiednich odległości od okien w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

11) Dopuszczono zbliżenie miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń do okien ludzi innych budynków. Dotychczas należało zachować odległość 5 m.

12) Wprowadzono zmiany dotyczące miejsc gromadzenia odpadów stałych, z uwagi na pojawienie się w polskich miastach nowego systemu gromadzenia odpadów komunalnych, a co za tym idzie wielu zapytań dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać.

13) Wprowadzono dopuszczenie, aby w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej można było sytuować miejsca gromadzenia odpadów bez zachowania odpowiednich odległości - obecnie trzeba zachować odl. 2 m od granicy działki i 3 m od okien.

14) Usunięto przepis dotyczący sytuowania trzepaków przy budynkach wielorodzinnych, z uwagi na dezaktualizację tego przepisu.

15) W przepisach dotyczących nasłonecznienia zrezygnowano ze wskazania konkretnych dni, odnosząc się jedynie do pojęcia "równonocy" oraz dookreślono odniesienie interwału czasowego do sprecyzowanego systemu - czasu strefowego, które pozwoli usunąć rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie i niejako zryczałtuje różnice występujące pomiędzy rzeczywistym czasem słonecznym a czasem zegarowym.

16) Usunięto zapis dotyczący regulowania kubatury łazienki, gdyż w przypadku zastosowania konkretnych rozwiązań, wymagania wynikają z przepisu szczególnego tj. § 172.

17) Dodano wyłączenie dla budynków obsługi bankowej, handlu lub usług o pow. użytkowej do 100 m2 włącznie z konieczności urządzania w nich ustępów ogólnodostępnych.

18) W budynkach: gastronomii lub handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 a także stacji paliw o powierzchni powyżej 100m2, z wyłączeniem stacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych, nałożono obowiązek zapewnienia wydzielonego pomieszczenia przystosowanego do karmienia i przewijania dzieci.

19) Usunięto konieczność przewidzenia w łazience miejsca zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę. Od czasu kiedy powstał niniejszy przepis sposób, w jaki ludzie korzystają z pralek, jak i kiedy robią pranie zmienił się. Pralki często umieszczane są w wydzielonych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych, niekoniecznie w łazience, dlatego też wprowadzono regulację ogólną, mówiącą, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej – do właściciela mieszkania będzie należała decyzja, gdzie i czy pralka będzie umieszczona.

20) Usunięto wymagania dotyczące elementów wyposażenia kuchni.

21) Dopuszczono w mieszkaniu jednopokojowym kuchnię w formie aneksu kuchennego, połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji grawitacyjnej i kuchni elektrycznej. Fakt ten wynika z zapotrzebowania na takie rozwiązania. Dotychczas kuchnia w kawalerce w postaci wnęki była dopuszczona jedynie jako część przedpokoju.

22) Określono minimalną powierzchnię użytkową mieszkania równą 25m2. Zmieniono zapis aby uregulować min. powierzchnię użytkową mieszkania, a nie określać minimalnych szerokości i powierzchni pomieszczeń w mieszkaniu. Rozporządzenie powinno określać parametry podstawowe, które zapewnią bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. W ocenie MIB projektanci, którzy posiadają niezbędne wykształcenie i odpowiednią praktykę zawodową, powinni mieć większą swobodę w projektowaniu, dostosowaną do potrzeb rynkowych, biorąc za przyjęte rozwiązania pełną odpowiedzialność.

23) Doprecyzowano odległość między stanowiskiem postojowym, a ścianą lub słupem jako odległość między dłuższą krawędzią stanowiska a ścianą lub słupem. Dotychczasowe stwierdzenie między "bokiem samochodu" budziło wątpliwości interpretacyjne, gdyż samochody mają różne wymiary, ponadto nie wiadome było, czy bok odnosi się do samochodu, czy dłuższej krawędzi stanowiska. Z tego też względu zmniejszono tę odległość z 0,5 m do 0,3 m w przypadku ściany, a w przypadku słupa - do 0,1 m (pod warunkiem, że słup będzie tak usytuowany, że możliwe będzie swobodne otwarcie drzwi). Ponadto zwiększono szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m, ze względu na dużą ilość samochodów o większej szerokości. Dodatkowo określono szerokość drogi manewrowej - 5 m.

24) Zdefiniowano granicę lasu jako granicę (czyli kontur) gruntu leśnego (Ls a nie Lz, Lzr) określonego na mapie ewidencyjnej bądź terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny.25) Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji dodano zapis umożliwiający w określonych przypadkach zmniejszenie wymagań dotyczących odległości od granicy lasu, dla budynków określonych w § 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, uzależniając wymagane odległości od tego czy granica lasu znajduje się na działce na której będą prowadzone roboty budowlane, czy na działce sąsiedniej.

Zobacz: Jak projektować budynki według aktualnych warunków technicznych [pobierz PDF]

26) Wprowadzono jednoznaczny zapis ograniczający - ze względów bezpieczeństwa - możliwość wykonywania wielokondygnacyjnego garażu podziemnego bez ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym.

27) Doprecyzowano, że obowiązek zapewnienia dwóch wyjść ewakuacyjnych należy odnosić do powierzchni strefy pożarowej garażu, a nie jak dotychczas do powierzchni całkowitej garażu.

28) Doprecyzowano wymagania dotyczące klatek schodowych służących ewakuacji.

Zmiany w przepisach wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem pkt 28 (dotyczącego paragrafu 104) , który wchodzi w życie 9 grudnia 2018 r.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.