Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Program dla przedsiębiorców – wsparcie dla ekologicznych inwestycji

zwiększenie efektywności energetycznej, E-KUMULATOR, audyty energetyczne i elektroenergetyczne

NFOŚiGW kieruje nowy program do przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć negatywny wpływ gospodarki na środowisko.

Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest znacznie niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.

Prognozy wskazują także, że w kraju utrzyma się rosnący trend zapotrzebowania na energię. Zatem istotnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych oraz tych z sektora przemysłu ciężkiego, jest dostępność i koszt energii.

Zobacz także: NFOŚiGW przyjął warunki programu Prosument

Od 10 do 24 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmować będzie wnioski w ramach ogłoszonego konkursu do programu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”.

Program składa się z 3 części:

  • zwiększenie efektywności energetycznej
  • E-KUMULATOR
  • audyty energetyczne i elektroenergetyczne

To jeden z pierwszych skonsolidowanych programów, ogłaszanych przez Fundusz w tym roku. Zgrupowanie trzech obszarów programowych, tworzy spójną ofertę dostosowaną do wymagań rynku, a także przyczynia się do efektywnego i elastycznego zarządzania dostępnymi środkami NFOŚiGW, zarówno na poziomie poszczególnych programów jak i poziomie strategicznym uwzględniającym wieloletnie plany finansowe.

Kompleksowy program wpisuje się w nową strategię Funduszu – ograniczania ilości programów priorytetowych, na której powinni skorzystać przede wszystkim przyszli beneficjenci.

Dzięki programowi wspierane będą działania polegające m.in. na: zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych, zwiększeniu efektywności energetycznej, ograniczaniu szkodliwych emisji do atmosfery, energetycznym wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych) oraz wykonaniu audytu energetycznego/elektroenergetycznego w przedsiębiorstwach.

Przeczytaj: Przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie ekologicznych inwestycji

Realizacja każdego z komponentów programu dostarczy firmom zarówno wymierne efekty ekologiczne jak i korzyści ekonomiczne.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć oszczędzających energię, zużywający sumarycznie (energia elektryczna, cieplna) powyżej 20 GWh energii w roku. W przypadku E-KUMULATORA limit ten nie obowiązuje.

Oferta jest zróżnicowana i w zależności od obszaru można spodziewać się różnorodnego profilu wnioskodawców. W programie nie preferuje się żadnej branży. Dotychczas ze wsparcia korzystały firmy z przemysłu chemicznego, energetycznego, hutniczego, spożywczego, papierniczego  czy transportu.

Charakter programu wskazuje, że komponent dotyczący poprawy efektywności energetycznej skierowany jest do przedsiębiorstw z dużym zużyciem energii.

Mogą to być MŚP posiadające energochłonne procesy produkcyjne. W obszarze energetycznego wykorzystania odpadów i osadów NFOŚiGW liczy na duże zainteresowanie miejskich spółek komunalnych, natomiast działanie dotyczące zmniejszania emisji może być atrakcyjne dla lokalnego ciepłownictwa.

Na razie trudno przewidzieć jak rozłożą się wnioski w poszczególnych częściach. Jedyne, co jest pewne, to prognozowana duża liczba wniosków w komponencie inwestycji poprawy efektywności energetycznej. Mechanizm ten znany jest już na rynku, a wnioskodawcy z niecierpliwością oczekiwali jego kontynuacji.

Zainteresowanie programem jest spore, ponieważ dzisiaj praktycznie wyczerpały się dotacje unijne ze starej perspektywy finansowej, a nowa na lata 2014–2020 jest w przygotowaniu. Dodatkową przesłanką determinującą firmy do korzystania z oferowanych środków, są planowane od lipca 2014 r. zmiany w przepisach pomocy publicznej.

Program realizowany będzie do końca 2017 r. Budżet konkursu oszacowano na poziomie ponad 340 mln zł dla nowych inwestycji oraz 5 mln zł na wykonanie audytów energetycznych.

Formy oraz zasady finansowania programu zostały zróżnicowane. Dla zadań inwestycyjnych zaoferowano preferencyjne pożyczki. Fundusz chce  w ten sposób przygotować krajowy biznes do warunków, jakie będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej UE, w której to właśnie finansowanie zwrotne stanowić będzie podstawową formę wsparcia. Dotacje natomiast zostały utrzymane na finansowanie audytów energetycznych/ elektroenergetycznych.

Warto wiedzieć: Dopłaty NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

Pożyczki oferowane przez NFOŚiGW mogą pokryć nawet 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wyższą preferencyjność zaproponowano dla przedsięwzięć, które charakteryzują się dużym kosztem w stosunku do osiąganego efektu ekonomicznego, przez co wymagają dodatkowego elementu zachęty w postaci wprowadzenia możliwości uzyskania 15% umorzenia kwoty pożyczki.

W przypadku przedsięwzięć wykazujących się dużą efektywnością finansową, pożyczki pozostawiono bez możliwości jej częściowego umorzenia.   Wielkość pożyczek zaplanowano w wysokości od 0,3 do 50 mln zł, oprocentowanie nie mniejsze niż 2,5% i mogą być one udzielane maksymalnie na okres 10 lat. Dodatkowym atutem oferty Narodowego Funduszu jest standardowe zabezpieczenie dofinansowania w postaci weksla in blanco.

Poprawa efektywności energetycznej

W tej części programu dofinansowane będą zadania inwestycyjne, prowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej realizowane w przedsiębiorstwach. Przystąpienie firmy do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego lub elektroenergetycznego.

Nie jest wymagane, aby był to audyt przeprowadzony w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW. Zakres dofinansowania obejmuje przedsięwzięcia racjonalizujące zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu, modernizację procesów przemysłowych, wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

E-KUMULATOR

Znanym już działaniom poprawy efektywności energetycznej towarzyszy także pilotażowy program pod nazwą „E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. NFOŚiGW planuje jego realizację jedynie w 2014 r. – chodzi o nabór wniosków i zawarcie umów dofinansowania, natomiast projekty mogą być realizowane do końca 2017 r.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty związane z wytwarzaniem energii i paliwa z przemysłowych odpadów i osadów ściekowych,  zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczeniem szkodliwych emisji do atmosfery. 

Kontynuacja programu w latach następnych, uzależniona jest od zainteresowania tym instrumentem wsparcia sektora przemysłowego oraz  dostępnych środków. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia na terenie kraju.

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, czy modernizacji istniejących urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

To także planowane budowy lub modernizacje albo rozbudowy instalacji spalania paliw, instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów, lub służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych.

Audyty

Audyty energetyczne muszą być podstawą każdej dobrze zaplanowanej inwestycji poprawy efektywności energetycznej. NFOŚiGW pozwala dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych na audyty energetyczne.

Planuje się przeprowadzenie 205 audytów przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu, iż obecny program jest kontynuacją realizowanego przez NFOŚiGW  Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii”.

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, wydanie specjalne, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Ten aspekt programu ma szczególne znaczenie w świetle zapisów nowej dyrektywy o efektywności energetycznej, która wprowadza dla dużych przedsiębiorstw obowiązek przeprowadzania takich audytów co najmniej raz na cztery lata.

Dofinansowaniem mogą być objęte audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii cieplnej, energii elektrycznej i chłodu oraz audyty energetyczne zewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Planowane efekty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje pomoc tym przedsiębiorcom, którzy pragną ograniczyć swoją presję na środowisko.

Pośrednio przygotowuje ich także do sprawnej i efektywnej absorpcji funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej. Stara się także zaktywizować przedsiębiorców pragnących podejmować pierwsze działania w zakresie prośrodowiskowym.

Wydaje się, że czas  ogłoszenia programu jest dobry, ponieważ energetyczne zagospodarowanie odpadów to u nas ciągle niewykorzystany potencjał. Ponadto efektywność energetyczna, to jeden z priorytetów rozwoju kraju, nie mówiąc już  o tym, że dla przedsiębiorców inwestycje w tym obszarze przynoszą zyski, podobnie jak optymalizacja zużycia surowców w procesach technologicznych.

Ogłoszony przez Fundusz program jest jednym z instrumentów wspierających realizację  przez Polskę krajowego celu w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Planowany łączny efekt zmniejszenia emisji CO2 w wysokości prawie 1 mln ton dla całego programu priorytetowego, znacząco przyczyni się do wywiązywania Polski ze zobowiązań pakietu klimatycznego dotyczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Stanowić on będzie ponad 1,2 % całkowitego wolumenu zmniejszenia emisji CO2, szacowanego na poziomie ponad 76 mln ton CO2, jaki Polska powinna osiągnąć do roku 2020.

W obszarze efektywności energetycznej bezpośrednim efektem pozostaje zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach w ilości 1 mln MWh/rok.

Realizacja programu zapewni także zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych w przedsiębiorstwach w ilości pół miliona ton/rok oraz  wytworzenie energii z przemysłowych odpadów w ilości 20 tys. MWh/rok, a także wytworzenie paliwa z przemysłowych odpadów, w ilości 6 tys. GJ/rok.

Źródło: NFOŚiGW

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Co warto wiedzieć o polimocznikach?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Technologia polimoczników oparta jest na zastosowaniu dwuskładnikowych powłok nakładanych metodą natrysku... czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.