Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ustawa o efektywności energetycznej

Rozdziały V–VIII
Opracowanie: Redakcja  |  20.12.2012
Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa o efektywności energetycznej
www.sxc.hu
Ciąg dalszy aktualności...

Rozdział 5

Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej

[zmiana tytułu rozdziału: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r., obowiązuje od 27 grudnia 2012 r.]

Art. 28.

1. Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;

2) kartę audytu efektywności energetycznej;

3) oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

4) ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;

5) ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

2. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, przedkładany Prezesowi URE przez podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, lub podmiot przez niego upoważniony powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

3. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła zawiera ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną.

4. Do audytu efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się ust. 1 pkt 4 i 5.

5. Do audytu efektywności energetycznej, przedkładanego Prezesowi URE dołącza się aktualne zaświadczenie o niekaralności audytora efektywności energetycznej, który ten audyt sporządził. [uchylony z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012, poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,

2) wzór karty audytu efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

3) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1,

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 3

– biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywności energetycznej, zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarów oraz sprawnej i prawidłowej weryfikacji oszczędności energii.

Art. 29.

[uchylenie z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

Audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym;

4) odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7;

5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej.

Art. 30.

[uchylenie z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

1. Prezes URE udostępnia na swojej stronie internetowej dane teleadresowe audytorów efektywności energetycznej.

2. Właściwa komisja kwalifikacyjna niezwłocznie informuje Prezesa URE o dokonaniu czynności, o których mowa w art. 33 ust. 1.

Art. 31.

[uchylenie z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

Audytor efektywności energetycznej traci uprawnienia do sporządzania audytu efektywności energetycznej w przypadku:

1) wniosku audytora efektywności energetycznej, skierowanego do właściwej komisji kwalifikacyjnej;

2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;

3) pozbawienia audytora efektywności energetycznej z mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

5) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2;

6) sporządzenia audytu efektywności energetycznej zawierającego oczywiste i rażące błędy stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1.

Art. 32.

[uchylenie z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

1. Audytor efektywności energetycznej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej.

2. Audytor efektywności energetycznej przekazuje właściwej komisji kwalifikacyjnej kopię ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez audytora efektywności energetycznej.

Art. 33.

[uchylenie z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

1. Sprawdzenia spełniania wymagań, o których mowa w art. 29, dopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 1, oraz braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 31, dokonują komisje kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne są powoływane przez Prezesa URE.

2. Prezes URE może powołać komisje kwalifikacyjne:

1) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, agencjach i fundacjach, których działalność statutowa jest związana z problematyką oszczędnego gospodarowania energią,

2) w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrom i Szefom Agencji, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

3) na uczelniach wyższych oraz w instytutach badawczych, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki

na ich wniosek.

3. Prezes URE może odwołać członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku:

1) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

2) rezygnacji z członkostwa w komisji kwalifikacyjnej;

3) niewywiązywania się z obowiązków członka komisji kwalifikacyjnej;

4) utraty kwalifikacji umożliwiających powołanie w skład komisji kwalifikacyjnej.

4. Prezes URE może odwołać komisję kwalifikacyjną w przypadku:

1) rezygnacji jednostki organizacyjnej z dalszego prowadzenia tej komisji;

2) odwołania części członków komisji kwalifikacyjnej uniemożliwiającego dalsze wykonywanie zadań przez tę komisję.

5. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłaty.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5, stanowią przychód (dochód) jednostek organizacyjnych, przy których powołano komisje kwalifikacyjne.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5,

2) tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1–3,

3) kryteria, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania,

4) sposób dokumentowania kwalifikacji niezbędnych do powołania w skład komisji kwalifikacyjnej, w tym w szczególności wykształcenia i stażu pracy,

5) wysokość opłaty za przeprowadzanie egzaminu

mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania uczestników szkolenia do egzaminu, a także sprawne przeprowadzanie egzaminów.

Art. 34.

[uchylenie z dniem 27.12.2012 r.: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może sporządzić audyt efektywności energetycznej, po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 

Rozdział 6

Kary pieniężne

Art. 35.

1. Prezes URE nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorcę końcowego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli podmiot ten:

1) nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub nie uiszcza opłaty zastępczej, o których mowa w art. 12 ust. 1;

2) nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 14;

3) przedłożył Prezesowi URE wniosek o umorzenie świadectwa efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 27 ust. 1, zawierający nieprawdziwe dane.

2. Prezes URE nakłada na podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 2 000 000 euro, jeżeli podmiot ten: [przepis obowiązuje w okresie: 1.01.2012–31.12.2016 r.]

1) w deklaracji przetargowej, o której mowa w art. 19 ust. 2, podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje;

2) nie zrealizował przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 9;

3) nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 4, lub zawiadamiając, udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;

4) uzyskał oszczędność energii niższą niż określona w deklaracji przetargowej, stwierdzoną w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 23 ust. 1;

5) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 3;

6) mimo zakazu, o którym mowa w art. 24, uczestniczył w przetargach.

3. Prezes URE nakłada na odbiorcę końcowego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 2 000 000 euro, jeżeli odbiorca ten w oświadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1, podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.

4. Wartość euro, o której mowa w ust. 2 i 3, podlega przeliczeniu na złote według przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

Art. 36.

[obowiązuje w okresie: 1.01.2012–31.12.2016 r.]

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 35, należy uwzględnić w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy.

Art. 37.

[obowiązuje w okresie: 1.01.2012–31.12.2016 r.]

1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 35, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Karę pieniężną uiszcza się na rachunek bankowy tego funduszu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary stała się ostateczna, jeżeli nie wniesiono od niej środka zaskarżenia, albo od dnia, w którym stała się prawomocna.

2. Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Rozdział 7

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 38.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. nr 32, poz. 159 i nr 45, poz. 235) wprowadza się następujące zmiany: (pominięte)

Art. 39.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (pominięte)

Art. 40.

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (DzU z 2010 r. nr 48, poz. 284, nr 81, poz. 530 i nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany: (pominięte)

Art. 41.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (pominięte)

Art. 42.

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DzU nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 58, poz. 357 oraz z 2009 r. nr 98, poz. 817) (pominięte)

Art. 43.

W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (DzU nr 229, poz. 1496) w art. 46 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(pominięte)

Rozdział 8

Przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 44.

Minister właściwy do spraw gospodarki sporządzi i przedstawi Radzie Ministrów do zatwierdzenia krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1, do dnia 15 maja 2011 r.

Art. 45.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi pierwszy raport, o którym mowa w art. 8 ust. 1, do dnia 30 listopada 2012 r.

Art. 46.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 39 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 47.

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie art. 32–34 ustawy wymienionej w art. 38 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 48.

Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 16, art. 18–21 i art. 24, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2015 r.;

2) art. 12–15, art. 23 ust. 3–6, art. 26 i art. 27, które obowiązują do dnia 31 marca 2016 r.;

3) art. 25, który obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Art. 49.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 15–22, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24, art. 25, art. 35 ust. 2, art. 36, art. 37, art. 39 pkt 1 i 4–7, art. 40 oraz art. 41 w zakresie wpływów z kar pieniężnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

2) art. 38 oraz art. 39 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.;

3) art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3–6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.